Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της BoC/Οι αποφάσεις

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 52 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων / Τι αποφασίστηκε

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (5/2) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 52 Μέτοχοι και Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 217,413,459 μετοχές, δηλαδή 48.73% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προστίθεται, αποφασίστηκε όπως:

  • Εγκριθεί η Μετάβαση των υπό Μετάβαση Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών της Euroclear Bank.
  • Τροποποιηθούν τα Άρθρα του Καταστατικού με τον τρόπο που παρουσιάζονται στην Ειδοποίηση της ΕΓΣ.
  • Εγκριθούν και υιοθετηθούν τα νέα Άρθρα του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο Ψήφισμα 2 και αυτών που απαιτούνται για τη Μετάβαση.
  • Εξουσιοδοτήσει και δώσει εντολή στην Εταιρία να προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η Μετάβαση,

σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με το Χρηματιστηριακό Κανονισμό 14.3.6, αναφέρεται, αντίγραφα των αποφάσεων που δεν αποτελούν συνήθη εργασία σε ετήσια γενική συνέλευση θα υποβληθούν στο National Storage Mechanism σε Αγγλικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα μετά τις 6:00 μ.μ. (ώρα Κύπρου).

>>> Όλα τα εταιρικά νέα εδώ <<<

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα: α

Σημειώνεται ότι, η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

 
8028