Προκήρυξη διαγωνισμού από Κτηματολόγιο για εκτιμητικές υποθέσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα φάση του διαγωνισμού θα ισχύουν έως τις 07.05.2021

 Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προκήρυξε διαγωνισμό στις 08.04.2021 για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διεκπεραίωση εκτιμητικών υποθέσεων αναφέροντας ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα φάση του διαγωνισμού θα ισχύουν έως τις 07.05.2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (Προθεσμία υποβολής Προσφορών).
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος ο διαγωνισμός αυτός διαχωρίζεται σε δύο μέρη, δηλαδή σε ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη «συμφωνίας πλαίσιο» με ενδιαφερόμενους εκτιμητές ακινήτων με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου, που θα απαρτίζεται από μέλη του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Εκτίμησης Γης και σε διάφορους «μίνι-διαγωνισμούς» για ανάθεση εκτιμητικών υποθέσεων σε εκτιμητές ακινήτων, που θα ενταχθούν στον εν λόγω κατάλογο.
 
 Το Τμήμα διευκρίνισε ότι επί του παρόντος, έχει προωθηθεί η διαδικασία του μέρους (α) πιο πάνω με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια, που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα διαγωνισμού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αναφέρει περαιτέρω ότι σκοπός της Φάσης αυτής του διαγωνισμού, είναι η κατάρτιση καταλόγου εκτιμητών ακινήτων, μέλη του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Εκτίμησης Γης, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και ενδιαφέρονται να παρέχουν εκτιμητικές υπηρεσίες στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 
 
Εξηγεί ότι η συμφωνία πλαίσιο, θα ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες και ότι μετά την κατάρτιση του καταλόγου, θα ακολουθήσουν «Μίνι-Διαγωνισμοί» σε τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορες επιμέρους εκτιμητικές εργασίες ανά Επαρχία ή και Παγκύπρια, στην οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος, όσοι τελικά θα περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά κατάλογο. 
 
Επί του παρόντος, τέτοιες εργασίες εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Γενική Εκτίμηση, Αναγκαστική Πώληση (ΑΝΠ) – προς ικανοποίηση χρέους/οφειλής,  Πώληση Αδιανέμητου Ακινήτου (ΠΑΑ), Αγοραία Αξία ή Ενοικιαστική Αξία για την Υπηρεσία Διαχείρισης τ/κ  Περιουσιών και οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις που αφορούν τον υπολογισμό της Αγοραίας ή/και Ενοικιαστικής Αξίας ακινήτων
 
(ΚΥΠΕ)

 
4818