Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψε ο ΣΕΛΚ με το Υπουργείο Εσωτερικών

Το πρωτόκολλο αφορά την αποτελεσματικότερη δυνατή άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους

Ο ΣΕΛΚ και το Υπουργείο Εσωτερικών υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη δυνατή άσκηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους.

Ειδικότερα, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενδυναμώνουν τη μεταξύ τους συνεργασία, με το παρόν Πρωτόκολλο να βασίζεται στην εφαρμογή της κειμένης νομοθεσίας που διέπει κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με ιδιαίτερη έμφαση στους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους, δεδομένου ότι αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι είναι μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου, δεδομένου ότι αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι είναι μέλη της Συμβουλευτικής Αρχής στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου.

Στο πλαίσιο συνεργασίας προνοείται όπως:

-    Τα Μέρη συνεργάζονται μεταξύ τους για την κατά το δυνατόν ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κειμένης νομοθεσίας όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο.
-    Συμφωνούν στην ανταλλαγή κάθε αναγκαίας πληροφορίας και συνδρομής για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, βάσει των αρχών και των διαδικασιών που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας.
-    Τα Μέρη δύναται να συνεργάζονται και για τη διοργάνωση κοινών δράσεων όσον αφορά δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των μελών τους, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε τυχόν άλλα έργα (όπως θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού κτλ).

Παράλληλα, το Πρωτόκολλο προβλέπει, μεταξύ άλλων, στη  στενότερη συνεργασία για τη διοργάνωση κοινών δράσεων όσον αφορά δραστηριότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης τόσο για το προσωπικό του Υπουργείου όσο και στα μέλη του ΣΕΛΚ σε κατάρτισης και πιστοποίησης των μελών τους, διοργάνωση ή και συμμετοχή σε κοινά συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες δράσεις, διενέργεια κοινών συμβουλευτικών-επιστημονικών ερευνών και μελετών, καθώς και συνεργασία στην ετοιμασία εγκυκλίων προς τα μέλη του ΣΕΛΚ για εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για σκοπούς ετοιμασία των εκθέσεων ελεγκτή που απαιτούνται για δραστηριότητες τις οποίες έχει υπό την ευθύνη του το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τέθηκε ισχύ στις 18 Αυγούστου 2021.

 
5143