Ψάχνεις δουλειά; Δήμος ζητά εργαζόμενο με μισθό €57 χιλ τον χρόνο

Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Ταμία (Θέση Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως: 
 
1.    Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α14: €57077,€59535,€61993,€64451,€66909,€69367,€71825 
 
Σημ.: Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως του 2017. 
 
2.    Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1    Υπεύθυνος για: 
2.1.1    την οργάνωση, διοίκηση, εποπεία και αποτελεσματική λειτουργία του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου 
2.1.2    την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την έγκαιρη υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα 
2.1.3    την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών καθώς και την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων, την έκδοση αποδείξεων και την άμεση και ορθή καταχώρησή τους στα αντίστοιχα βιβλία, καθώς και την πληρωμή όλων των υπό του Δήμου οφειλομένων υποχρεώσεων 
2.1.4    την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων λογαριασμών του Δήμου 
2.1.5    την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών 
2.1.6    τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου 
2.1.7    την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική και λογιστική κατάσταση του Δήμου. 
2.2    Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  
2.3    Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν το Οικονομικό Τμήμα και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή/και εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.  
2.4    Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. 
 
3.    Απαιτούμενα προσόντα: 

3.1    Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
 
3.2    Οκταετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του προσόντος που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά / εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. 
  
3.3    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3.4    Πολύ Καλή Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
2.    Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους. 
 
4.    Γραπτή και προφορική εξέταση: 
 
4.1    Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση αρ (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση  που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
4.2    Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση (συνέντευξη), είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των κενών θέσεων και με βάση τη σειρά κατάταξης τους. 
 
4.3    "Επιτυχών στην γραπτή εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον. 
 
5.    Προϋποθέσεις Διορισμού: 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ 19 των Περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Στροβόλου, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν: 
 
5.1    Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ε.Ε. 
 
5.2    Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
 
5.3    Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για την θέση στην 
οποία γίνεται ο διορισμός. 
 
5.4    Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή 
ηθική αισχρότητα.  
 
5.5    Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
5.6    Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακος. 
 
6.    Υποβολή Αιτήσεων: 

6.1    Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Στροβόλου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), Λεωφ. Στροβόλου 100, Στρόβολος ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.strovolos.org.cy στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. 
 
6.2    Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλει δικαίωμα εξέτασης €30.00 στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Στροβόλου στην Ελληνική Τράπεζα με CY60 0050 0115 0001 1501 G431 6202 και SWIFT: HEBACY2N. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
6.3    Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου (γραφείο αρ.12, 2ος όροφος) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ 28403, 2094 Στρόβολος, όχι αργότερα από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 2:30 μμ.  
 
6.4    Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. 
 
Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 
6.5    Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  
 
         Κατάλογος των αποδεκτών γιας κοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων 
Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy
 
6.6    Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.  
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. 
   
6.7    Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησης τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησης τους.

 
3294
Thumbnail