Στην Pimco τα κόκκινα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου

Ολοκληρώθηκε το Helix 2 πουλώντας μη εξυπηρετούμενα 1,46 δισ. έναντι 916 εκατομμυρίων ευρώ

Σε συμφωνία έχει καταλήξει η Τράπεζα Κύπρου μαζί με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) για την πώληση χαρτοφυλακίου (το «Χαρτοφυλάκιο») μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €916 εκ. (γνωστό ως «Project Helix 2», ή η «Συναλλαγή»).

>>> Διαβάστε επίσης: Έξτρα €60 στο ταξίδι για Ελλάδα - Περιορισμός μέχρι το αποτέλεσμα <<<

Αυτούσια η ανακοίνωση της Τρ. Κύπρου

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), έχει καταλήξει σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”) για την πώληση χαρτοφυλακίου (το «Χαρτοφυλάκιο») μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €916 εκ. (γνωστό ως «Project Helix 2», ή η «Συναλλαγή»).

Το Χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €1.46 δισ. και αποτελείται από 22,224 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πάνω από 5,616 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €440 εκατ. Το τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 46% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 29% επί του συμβατικού υπόλοιπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 35% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και το υπόλοιπο 65% να είναι αναβαλλόμενο χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το αναβαλλόμενο τίμημα είναι πληρωτέο σε τρείς περίπου ίσες δόσεις, σε περίοδο 48 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου.

 

>>> Διαβάστε επίσης: Τόσο αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης 95 & του πετρελαίου τον Ιούλιο <<<

Η Συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς μειώνει τα ΜΕΔ κατά 24% και τον δείκτη ΜΕΔ κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες. Κατά την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει επίδραση ύψους -34 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Με την πλήρη αποπληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα (earnout), η Συναλλαγή αναμένεται να έχει επίδραση ύψους +9 μ.β.1 στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Η λογιστική ζημιά της Συναλλαγής που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του β’ τρίμηνου 2020 εκτιμάται σε περίπου €68 εκατ.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2021 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων. Το Χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»).

Στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου μεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από την ΚΕΕΠ. Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μεταφοράς της διαχείρισης των δανείων.

Η Συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Συμπεριλαμβανομένου του Project Helix 2, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, το Συγκρότημα μείωσε τα ΜΕΔ κατά €1.3 δισ., μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΔ σε 22%. Αυτή η μείωση περιλαμβάνει οργανική μείωση ύψους €278 εκατ. και την ολοκλήρωση της πώλησης ΜΕΔ ύψους €133 εκατ. που αφορά κυρίως μη εξασφαλισμένα δάνεια ιδιωτών (Velocity 2).

Η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους περίπου €21 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το β’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα δυνητικών πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Κατά το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα αναγνώρισε πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €75 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό που ανέμενε εκείνη την περίοδο.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2020, αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοιο επίπεδο με το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2020 ύψους 14.3%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίδραση από τις τροποποιήσεις των κεφαλαιακών κανονισμών που εισήχθησαν τον Ιούνιο του 2020.

Η PIMCO είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. Με τη δημιουργία της το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η PIMCO εισήγαγε στους επενδυτές μια προσέγγιση συνολικής απόδοσης (total return approach) για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Στα 45+ χρόνια από τότε, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει καινοτομία και τεχνογνωσία στη συνεργασία της με πελάτες που αναζητούν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις. Σήμερα η PIMCO έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και 2.900+ επαγγελματίες που τους ενώνει ένας σκοπός: Η δημιουργία ευκαιριών για επενδυτές κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η PIMCO ανήκει στην Allianz SE, έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαφοροποιημένο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε:

«Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υπογραφή της συμφωνίας για το Project Helix 2, ακόμα μία σημαντική πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα, παρά τις δύσκολες συνθήκες στις αγορές λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Με τις ενέργειες μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό περιλαμβανομένου του Project Helix 2, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €1.3 δισ., κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020. Συνολικά, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €12.4 δισ. ή 83%4 σε €2.6 δισ., από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον δείκτη ΜΕΔ σε 22%.

Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, για να το πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον.

Η Συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω πρόοδο ως προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων για να καταστήσουμε την Τράπεζα ένα ισχυρότερο, ασφαλέστερο και πιο επικεντρωμένο οργανισμό. Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας».

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 
2248
Thumbnail