Στο εδώλιο 2 εταιρείες για παραβάσεις νομοθεσίας - Πόσα πληρώνουν

Μετά από ελέγχους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη των εταιρειών «N.P.P. BETOMIX LMD» και «PETROS SAVVA CONSTRUCTIONS & DEVELOPENT LTD» που παρέβηκαν τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε:

1. Την εταιρεία «N.P.P. BETOMIX LMD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση εργασιών παράδοσης έτοιμου τσιμεντοκονιάματος, σε πρόστιμο €600 για την πιο κάτω παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου της:

>>>>Διαβάστε επίσης: Cyfield: Καταδίκη για παράβαση εργατικής νομοθεσίας<<<<

Παράλειψη διασφάλισης ότι τα ικριώματα ήταν ασφαλή και συμμορφώνονταν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πριν τη χρήση και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους από εργοδοτούμενο της, όπως, μεταξύ άλλων, με την τοποθέτηση κατάλληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ή άλλων κατάλληλων εμποδίων στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων σε όλο το μήκος τους, καθώς και την τοποθέτηση κατάλληλων κλιμάκων για ασφαλή πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας τους, με αποτέλεσμα την πτώση εργοδοτούμενου της από τα ικριώματα στο έδαφος από ύψος 5.90 μέτρων περίπου και τον τραυματισμό του σε διάφορα μέρη του σώματός του. 

2. Την εταιρεία «PETROS SAVVA CONSTRUCTIONS & DEVELOPENT LTD» που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο €1.200 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α)   Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης και να συντήρησης κατάλληλων ικριωμάτων εφοδιασμένων με κατάλληλα κιγκλιδώματα, θωράκια και κλιμακοστάσια με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας.

(β)   Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων στα άκρα δαπέδου στο φρεάτιο ανελκυστήρα στον πρώτο και δεύτερο όροφο καθώς και σε άκρα δαπέδων σε βεράντες του πρώτου και δευτέρου ορόφου, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων που εκτελούσαν εργασίες στην οικοδομή.

 
8028