Τρ. Κύπρου: Μόλις το 6% των καταθέσεων αφορούν Ρώσους - Ουκρανούς

Το Συγκρότημα αναφέρει πως τα δάνεια που αφορούν Ρώσους, Ουκρανούς, Λευκορώσους είναι το 1% του συνόλου των δανείων

Σε συνέχεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών εναντίον της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, καθώς και εναντίον Ρωσικών και Λευκορωσικών νομικών και φυσικών προσώπων, ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία, η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings», και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») παραθέτει την ακόλουθη ενημέρωση.  
 
Το Συγκρότημα δεν έχει τραπεζικές δραστηριότητες στη Ρωσία ή την Ουκρανία, μετά την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Ουκρανία το 2014 και στη Ρωσία το 2015. Το Συγκρότημα έχει εναπομένουσα καθαρή έκθεση στη Ρωσία ύψους περίπου €10 εκατ., την οποία είναι στη διαδικασία μείωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του. 

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει έκθεση σε Ρωσικά ομόλογα ή Ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Το Συγκρότημα έχει πιστωτικά υπόλοιπα σε διατραπεζικούς λογαριασμούς με θυγατρικές Ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία, τα οποία ανέρχονται σε περίπου €13 εκατ..  
 
Το Συγκρότημα έχει περιορισμένη άμεση έκθεση σε δάνεια που αφορούν τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, που ανέρχεται σε περίπου 0.4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή περίπου 1% του συνόλου των καθαρών δανείων.

Η καθαρή λογιστική αξία αυτών των δανείων ανέρχεται σε περίπου €110 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εκ των οποίων περίπου €94 εκατ. είναι εξυπηρετούμενα, ενώ περίπου €16 εκατ. είχαν κατηγοριοποιηθεί ως ΜΕΔ πριν από την τρέχουσα κρίση. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από αριθμό δανείων και είναι εξασφαλισμένο κυρίως με περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.  
 
Οι καταθέσεις πελατών που αφορούν Ρώσους, Ουκρανούς ή Λευκορώσους πελάτες αποτελούν μόνο το 6% των συνολικών καταθέσεων. Η έκθεση αυτή δεν είναι σημαντική, δεδομένης της ισχυρής ρευστότητας της Τράπεζας. Το Συγκρότημα λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας πέραν των €6 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους περίπου 300%).  
 
Παρόλο που η άμεση έκθεση του Συγκροτήματος σε Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία είναι περιορισμένη, η κρίση στην Ουκρανία δύναται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία, κυρίως λόγω αρνητικής επίδρασης στους τομείς του τουρισμού και των υπηρεσιών, πληθωριστικές πιέσεις λόγω αυξήσεων στις τιμές ενέργειας, καθώς και διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης στον αριθμό και όγκο συναλλαγών ως αποτέλεσμα της κρίσης, αυτό δύναται να επηρεάσει αρνητικά τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες του Συγκροτήματος ιδιαίτερα από τον τομέα διεθνών τραπεζικών εργασιών. 
 
Συνολικά, το Συγκρότημα αναμένει περιορισμένο αντίκτυπο από την άμεση έκθεσή του, ενώ οποιαδήποτε έμμεση επίπτωση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης και τον αντίκτυπό της στην Κυπριακή οικονομία, που παραμένουν αβέβαια στο παρόν στάδιο.  
 
Το Συγκρότημα, όπως σημειώνει, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στις δραστηριότητές του και στη χρηματοοικονομική του απόδοση, καθώς και να διαχειριστεί όλους τους σχετικούς κινδύνους και να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες κυρώσεις. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέρεται καταληκτικά στην ανακοίνωση της BoC. 
 

 
8028