Τρ. Κύπρου: Οι μέτοχοι είπαν «ναι» στην καταβολή μερίσματος

 • Ο Αράπογλου συνεχίζει στην προεδρία του Δ.Σ.     
 • Τι αποφασίστηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου

H Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μάϊου 2023, μετά το πέρας της ΕΓΣ, τα μέλη καταρτίστηκαν σε Σώμα και επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

>>> Διαβάστε σχετικά: Τράπεζα Κύπρου: Μείωσε τα ΜΕΔ κατά 97% από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014 - Πρόγραμμα μετοχικών κινήτρων για επιβράβευση των ανώτερων υπαλλήλων 

Στην ίδια συνεδρία, η κα Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Σημειώνεται πως η ετήσια γενική συνέλευση ενέκρινε την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, με την Τράπεζα Κύπρου να γίνεται η πρώτη τράπεζα μετά από δώδεκα χρόνια πανελλαδικά, που επιστρέφει στην μερισματική πολιτική και αφού είχε προηγηθεί η σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος)
 • Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος)
 • Πόλα Χατζησωτηρίου
 • Πανίκος Νικολάου
 • Μαρία Φιλίππου
 • Νικόλαος Σοφιανός
 • Ιωάννης Ζωγραφάκης
 • Κωνσταντίνος Ιορδάνου
 • Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθοι Σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

 • Monique Hemerijck
 • Adrian Lewis

Η συμμετοχή στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

 • Πόλα Χατζησωτηρίου (Πρόεδρος)
 • Νικόλαος Σοφιανός
 • Ιωάννης Ζωγραφάκης
 • Lyn Grobler

Επιτροπή Ελέγχου

 • Νικόλαος Σοφιανός (Πρόεδρος)
 • Πόλα Χατζησωτηρίου
 • Κωνσταντίνος Ιορδάνου

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

 • Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος)
 • Lyn Grobler
 • Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
 • Lyn Grobler
 • Μαρία Φιλίππου
 • Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Δεοντολογίας

 • Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)
 • Μαρία Φιλίππου
 • Νικόλαος Σοφιανός

Επιτροπή Τεχνολογίας

 • Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Πρόεδρος)
 • Ιωάννης Ζωγραφάκης
 • Πόλα Χατζησωτηρίου

Οι αποφάσεις της ΕΓΣ

Σημειώνεται πως η ετήσια γενική συνέλευση αποφάσισε επίσης να:

 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση.
 • μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά.
 • Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές.
 • Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου 2023.

Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 23 Αυγούστου 2024, όποιο συμβεί νωρίτερα.