Τράπεζα Κύπρου: Αποτελέσματα Προσφοράς (Cash Tender Offer)

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» ή «BOC Holdings» και, μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα»), ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Τράπεζας (η «Προσφορά») στους κατόχους του υφιστάμενου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου της ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) («Υφιστάμενο Ομόλογο»), για να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογά τους για αγορά από την Τράπεζα σε τιμή ύψους 105.50%. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Ομόλογα μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.

Η Τράπεζα έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους €207 εκατ., ή 83%, των Υφιστάμενων Ομολόγων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €11 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του β΄ τριμήνου 2021, και συγχρόνως τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα ομόλογα. Ο διακανονισμός της Προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021, μετά τον οποίο η συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων που θα μείνουν σε ισχύ θα είναι €43 εκατ.

Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Dealer Managers.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ. (το «Νέο Ομόλογο») αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολόγου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο και τη διαχείριση του σχετικού κόστους διακράτησης (carry cost) των Υφιστάμενων Ομολόγων.

Η έκδοση του Νέου Ομολόγου αυξάνει την κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος και αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19.7%1 αναπροσαρμοσμένο για το Helix 2.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ:

 
4217