Ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή (23/12) το Χρηματιστήριο

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις  53,85 μονάδες με άνοδο 0,82%

Ανοδικά κινήθηκε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με τον Γενικό του Δείκτη να διαμορφώνεται στις 89,33 μονάδες με κέρδη 0,82%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις  53,85 μονάδες με άνοδο 0,82%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 102.964,09 ευρώ. Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη 1,36%

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, όλοι κατέγραψαν κέρδη, η Κύρια Αγορά κατά 0,90%, η Εναλλακτική 0,44%, τα Ξενοδοχεία 0,38% και οι Επενδυτικές 0,38%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 40.657,14 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,720 ευρώ -άνοδος 1,78%) ακολουθούμενη από τη μετοχή της Ελληνικής  Τράπεζας με όγκο 27.253,20 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,440 ευρώ - άνοδος 0,70%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 22.012,72 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,482 ευρώ - άνοδος 0,42%), της Πετρολίνα με όγκο συναλλαγών 5.287,59 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,090 ευρώ - αμετάβλητη) και της ΚΕΟ με όγκο συναλλαγών 2.557,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,420 ευρώ - πτώση 3,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 92.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει: Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc και Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις των πιο πάνω εταιρειών καθώς και το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο δεν έχει εξουσία για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο πάνω εταιρειών για περαιτέρω χρονική περίοδο, αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 2 Ιανουαρίου 2023 (πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους), μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου αναστολής δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι για τις Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ. Οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση:

(α)   της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2019,

(β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020,

(γ) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020,

(δ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021,

(ε)       της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021,

(στ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση των εν’ λόγω εταιρειών.

Για τις Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Οι πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί, με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση:

(α) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020,

(β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2021,

(γ) της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021,

(δ) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση των εν λόγω εταιρειών.

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοινώνει την εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας YODA PLC σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου. Η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και ο Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας, είναι η εταιρεία The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO).

Όνομα Εταιρείας Αριθμός Εισηγμένων Αξιών Ονομαστική Αξία/ Τιμή Εισαγωγής ISIN Code Ελληνικός/ Αγγλικός Κωδικός Διαπραγμάτευσης

YODA PLC

384,804,792 €0,50/ €0,50 CY0200380711 ΥΟΝΤΑ/ YODA

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε διάφορους τομείς κυρίως των ακινήτων, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, της ναυτιλίας και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η παροχή χρηματοδότησης.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα ξεκινήσει την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιείται σε Ευρώ (€). Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου των πιο πάνω τίτλων, στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

ΚΥΠΕ

 
7353