ΧΑΚ: Με σήμανση (Σ) η διαπραγμάτευση τίτλων William Marshal Plc

Λόγω μη έκδοσης Εξαμηνιαίας Έκθεσης για την περίοδο που έληξε τον Σεπτέμβριο

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι οι τίτλοι της εταιρείας William Marshal Plc οι οποίοι διαπραγματεύονται στη ΝΕΑ Αγορά, θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, με ισχύ από την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου. 

Ο λόγος παρουσίασης με σήμανσης (Σ) αφορά στη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ως απαιτείται από την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί). 

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018). 
 
Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχει εκλείψει.