Πως κινήθηκε το ΧΑΚ τον μήνα Αύγουστο 2021

Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 69,22 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δημοσίευσε σήμερα (24/9) σε ηλεκτρονική μορφή την μηνιάια έκδοση του που αφορά τον Αύγουστο 2021.

Όπως αναφέρεται κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Αυγούστου 2021, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 68,51 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο της τάξης του 1,89%, η οποία συνοδεύτηκε με μείωση στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 95,23%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 69,22 μονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 44,29 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 943,11 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 859,58 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο ο Δείκτης Ξενοδοχείων έκλεισε στις 806,36 μονάδες. Ο δείκτης FTSE/ CySE20 έκλεισε στις 40,97 μονάδες και ο δείκτης FTSE Med στις 5.549,51 μονάδες αντίστοιχα.

>>>>Διαβάστε εδώ το Δελτίο ΧΑΚ για τον Αύγουστο 2021<<<

>>>Διαβάστε εδώ το Δελτίο ΧΑΚ στην Αγγλικη<<<

Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές), κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε €1,96 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 26,60% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Εναλλακτική Αγορά το 18,53%, η Αγορά Επιτήρησης το 1,37% και η Αγορά Χρεογράφων το 53,50%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς  συμπεριλαμβανομένης και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα €4,22 δις. από €4,20 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,60%.

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα €1,92 εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα €0,09 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα Χρηματοοικονομικά εταιρειών με ποσοστό 68,45%. Οι τίτλοι μετοχών στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν οι μετοχές της «Bank of Cyprus Holdings Plc» και οι μετοχές της «Demetra Holdings Plc», με ποσοστό 47,32% και 10,34% αντίστοιχα.

Διαγραφή Κυβερνητικών Τίτλων

Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως. Στις 3 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 1
ης Σειράς 2011, Λήξης 2021 με επιτόκιο 6,50% και κωδικό ΚΧ101Β11/ GB101B11 από τις 9 Αυγούστου 2021 μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2021 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των
συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως έγινε στις 11 Αυγούστου 2021.

Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων.

Στις 17 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 5 ης Έκδοσης, Σειράς 2021 (28/05/2021 -27/08/2021), με κωδικό ΓΔ13Ε21/ TB13E21 από τις 24 Αυγούστου 2021 μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2021 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών. Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο έγινε στις 27 Αυγούστου 2021.

Αναστολή Διαπραγμάτευσης Τίτλων λόγω μη Υποβολής και Δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Στις 23 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης
του ημερομηνίας 14 Μαΐου 2021, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο
κάτω εταιρειών (εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά), με βάση το άρθρο 183 των περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του ΧΑΚ, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας
Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020. Οι εταιρείες αυτές είναι:

 • Tοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

 • Cyprus Trading Corporation Plc

 • Ermes Department Stores Plc

 • Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των πιο πάνω εταιρειών, τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με την οποία εάν εισηγμένη εταιρεία (εκδότρια εταιρεία), δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης των τίτλων της στην Αγορά Επιτήρησης
(Ρυθμιζόμενη Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της
εταιρείας (εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018, ημερ. 23/1/2018).

Σημειώθηκε ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική
πληροφόρηση.

Συνέχιση Αναστολής Διαπραγμάτευσης Τίτλων
Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 24 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μετά από σχετική έγκριση που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε τη
συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2021 λόγω μη υποβολής
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, για το έτος που έληξε στις 31/12/2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.
Σημειώθηκε ότι σε περίπτωση που εντός των δύο μηνών δεν συντρέχει πλέον ο λόγος της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της πιο πάνω εταιρείας, τότε η εν λόγω αναστολή θα αρθεί

Εισαγωγή Κυβερνητικών Τίτλων
Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων. Στις 26 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του
Νόμου του ΧΑΚ, 100.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 8 ης έκδοσης, Σειράς 2021 (27/08/2021 – 26/11/2021) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €100.000.000, που
έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξάχθηκε στις 23 Αυγούστου 2021. Το Χρηματιστήριο έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία
έκδοσης τους ήταν η 27η  Αυγούστου 2021. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που εισάχθηκαν στην Αγορά των Ομολόγων είναι ΓΔ13Θ21/ ΤΒ13H21. Τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν έφεραν
επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους άρχισε την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021.

Μετάταξη Τίτλων από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά
Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd. Στις 26 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη
μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχουν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2020. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώθηκε ότι οι τίτλοι της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δε θα παρουσιάζονται πλέον με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης,
εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης, έχει εκλείψει.
Οι τίτλοι της εταιρείας άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά χωρίς σήμανση από την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021.

Συνέχιση Αναστολής Διαπραγμάτευσης Τίτλων
AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd. Στις 2 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που
επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών, λόγω:
(α) μη διατήρησης υπηρεσιών Συμβούλου Εισαγωγής,
(β) μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε
στις 31/12/2020.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης τέθηκε σε ισχύ από τις 3 Αυγούστου 2021 και θα έχει
διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις.

AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd. Στις 13
Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εκ νέου αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific Group
Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά).

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, λόγω:
(α) μη διατήρησης υπηρεσιών Συμβούλου Εισαγωγής,
(β) μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε
στις 31/12/2020.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2021 και θα έχει διάρκεια 2
μηνών (δηλαδή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις
εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Vernon Property Plc. Στις 13 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vernon Property Plc (ΝΕΑ Αγορά). Η
απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης:

(α) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 29/02/2020,
(β) της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε 31/08/2020 και
(γ) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της για το έτος που έληξε στις 28/2/2021.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2021 και θα έχει
διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί
με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Συνέχιση Αναστολής Διαπραγμάτευσης Τίτλων
Access Commercial Investors 4 Plc.
Στις 13 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Access Commercial
Investors 4 Plc (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει
τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης αναθεωρημένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που
έληξε 31/8/2020 καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε τις 28/2/2021.
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης τέθηκε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2021 και θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί
με τις εκκρεμούσες συνεχείς της υποχρεώσεις.

Διαπραγμάτευση Τίτλων με Σήμανση (Σ)

Global Digital Services Plc. Στις 4 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι οι τίτλοι της εταιρείας Global Digital Services Plc, οι οποίοι διαπραγματεύονται στη ΝΕΑ Αγορά του
ΧΑΚ, θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, από την Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής
Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/3/2021, ως απαιτείται από το άρθρο 140 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.6(Α)(γ), καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του Συμβουλίου του ΧΑΚ (Αρ. Εγκυκλίου: 01/2018, 02/2018, ημερ. 23/1/2018).
Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) αυτής από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην
παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, θα έχουν εκλείψει
Στις 26 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε πρόσφατη συνεδρία
του έχει αποφασίσει :

 • Να εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 7.2. της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) το γραφείο «Prudens Limited», ως Σύμβουλο Εισαγωγής στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και

 • Να διαγράψει τη εταιρεία «Sharelink Securities and Financial Services Ltd», από τον τηρούμενο

κατάλογο των Συμβούλων Εισαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.4 των ΚΔΠ 379/2014 και
μετά από αίτημα της εταιρείας.

Σύμβουλοι Εισαγωγής
Αναστολή Διαπραγμάτευσης Τίτλων λόγω μη Υποβολής και Δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Στις 23 Αυγούστου 2021, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης
του ημερομηνίας 17 Μαΐου 2021, ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των πιο
κάτω εταιρειών (εισηγμένων στη ΝΕΑ Αγορά), με βάση το άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής τους
Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020. Οι εταιρείες αυτές είναι:

 • G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

 • IQ GMG – Intensive Quality Global Medical Group Public Ltd

 • C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd

 • JLG Group Plc

 • Just Cash Flow Plc


Η αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκε σε ισχύ από την Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε, στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης Πολιτικής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σύμφωνα με την οποία εάν εισηγμένη εταιρεία, δεν συμμορφωθεί εντός 3 μηνών
από την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών (Ν.Ε.Α.
Αγορά), ως αποτέλεσμα της μη υποβολής και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της, τότε το Χρηματιστήριο θα προχωρεί με αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας
(εγκύκλιος ΧΑΚ 01-2018, 02-2018, ημερ. 23/1/2018).

Σημειώθηκε ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την πιο πάνω εκκρεμούσα οικονομική
πληροφόρηση.

Συνέχιση Παρουσίασης Τίτλων με Σήμανση (Σ)
Pandora Consultancy Services Plc. Στις 26 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2020, αποφάσισε όπως
οι τίτλοι του εκδότη αυτού συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, λόγω της «Έμφασης Θέματος» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστήριου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε) προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς και αφού
μελέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι οι
λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχουν εκλείψει. 

Επικύρωση Απόφασης για Συνέχιση Αναστολής Διαπραγμάτευσης Τίτλων
Vernon Property Plc. Στις 27 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σε
πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για
συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Vernon Property Plc, ως είχε
ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2021.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι 18 Οκτωβρίου
2021) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις, ως έχουν
ήδη ανακοινωθεί.

Access Commercial Investors 4 Plc. Στις 27 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την
απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Access Commercial Investors 4 Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2021.
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι 18 Οκτωβρίου
2021) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμούσες συνεχείς της υποχρεώσεις, ως
έχουν ήδη ανακοινωθεί.

AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd. Στις 30 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών AIXMH A.E. Σύμβουλοι Επενδύσεων και Allspark Asia Pacific
Group Public Company Ltd, ως είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2021.
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα, εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις,
ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επικύρωση Απόφασης για Αναστολή Διαπραγμάτευσης Τίτλων
Στις 30 Αυγούστου 2021, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία
του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 23
Αυγούστου 2021:

 • G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

 • IQ GMG – Intensive Quality Global Medical Group Public Ltd

 • C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Ltd

 • JLG Group Plc

 • Just Cash Flow Plc

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών θα έχει διάρκεια 2
μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2021) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με
την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση, ως έχει ήδη ανακοινωθεί. 


 

 
5639
Thumbnail