Ανάμεσα στους ισχυρούς καινοτόμους της ΕΕ η Κύπρος για το 2022

Η Κύπρος είναι ένας ισχυρός καινοτόμος με απόδοση στο 106,9% του μέσου όρου της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Παρασκευή (23/9) τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας του 2022, σύμφωνα με τον οποίο οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας έχουν βελτιωθεί περίπου κατά 10 % από το 2015. 

Το top 5 σχηματίζεται από δύο ηγέτες καινοτομίας (Σουηδία, το κράτος μέλος με τις καλύτερες επιδόσεις συνολικά, και Βέλγιο), δύο ισχυρούς καινοτόμους (Κύπρος, Ιρλανδία) και έναν μέτριο καινοτόμο (Εσθονία).

Σε σύγκριση με το 2021, οι επιδόσεις αυξήθηκαν για 11 κράτη μέλη, με πιο έντονη την Κύπρο (13,6% μονάδες), ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ μειώθηκε κατά 1,4% μονάδες.

>>Διαβάστε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής<<

Η Κύπρος είναι ένας ισχυρός καινοτόμος με απόδοση στο 106,9% του μέσου όρου της ΕΕ και οι επιδόσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο των Ισχυρών Καινοτόμων (114,5%). Το προβάδισμα επιδόσεων της χώρας έναντι της ΕΕ γίνεται μεγαλύτερο.

mlnl

Βασικά συμπεράσματα


Με βάση τη βαθμολογία τους, τα κράτη μέλη κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: 

- τις πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας (με επιδόσεις άνω του 125 % του μέσου όρου της ΕΕ),
 
- τις χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας (από 100 % έως 125 % του μέσου όρου της ΕΕ), 

- τις χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας (από 70 % έως 100 % του μέσου όρου της ΕΕ) και 

- τις χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας (κάτω του 70 % του μέσου όρου της ΕΕ). 

Η Σουηδία εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ. Άλλες πρωτοπόρες χώρες καινοτομίας είναι το Βέλγιο, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία.

Συγκεκριμένα:

Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία είναι χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία είναι χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας.

Οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν κατά 9,9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015. 

Οι επιδόσεις καινοτομίας αυξήθηκαν σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επιδόσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο στην Κύπρο, την Εσθονία και την Ελλάδα.

Οι ακόλουθοι δείκτες κατέγραψαν τις υψηλότερες βελτιώσεις:

Καινοτόμοι επιχειρησιακών διαδικασιών, διεθνείς επιστημονικές συνδημοσιεύσεις, Καινοτόμες ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλους, κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού στην Επιστήμη και Τεχνολογία από εργασία σε εργασία, επιστημονικές συνδημοσιεύσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και δαπάνες επιχειρηματικού κεφαλαίου .

Μεταξύ 2015 και 2022, οι διαφορές επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών μειώθηκαν, ιδίως στις ομάδες των Ηγετών Καινοτομίας, Ισχυρών Καινοτόμων και Μέτριων Καινοτόμων. Οι Αναδυόμενοι Καινοτόμοι, ως ομάδα, δεν προλαβαίνουν.

>>Διαβάστε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής<<

Σε σύγκριση με το 2021, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν μειωθεί για οκτώ κράτη μέλη

Μεταξύ 2021 και 2022, οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σε 19 κράτη μέλη, πιο έντονα στην Τσεχία, την Ιρλανδία και τη Φινλανδία (σε 7,5% μονάδες ή περισσότερο) και μειώθηκαν για οκτώ κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας , Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ρουμανία, με τις επιδόσεις να υποχωρούν περισσότερο στην Εσθονία (-8,9% μονάδες).

,k

Οι χώρες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων

Με βάση τις μέσες επιδόσεις τους (σε σχέση με την ΕΕ το 2022), τα κράτη μέλη χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες επιδόσεων.

Το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία κατέχουν ηγετική θέση στην καινοτομία με επιδόσεις καινοτομίας πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η Αυστρία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο είναι Ισχυροί Καινοτόμοι με απόδοση πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι επιδόσεις της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτές οι χώρες είναι Μέτριες Καινοτόμες. Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι αναδυόμενοι καινοτόμοι με απόδοση πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πιο πρόσφατες επιδόσεις καινοτομίας

Η απόδοση των εθνικών συστημάτων καινοτομίας της ΕΕ μετριέται με τον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας, ο οποίος είναι ένας σύνθετος δείκτης που προκύπτει λαμβάνοντας έναν μη σταθμισμένο μέσο όρο των 32 δεικτών.

Με βάση τα αποτελέσματα του 2022, τα κράτη μέλη χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων12:

• Η πρώτη ομάδα Innovation Leaders περιλαμβάνει πέντε κράτη μέλη όπου οι επιδόσεις υπερβαίνουν το 125% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει (με αλφαβητική σειρά) το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

• Η δεύτερη ομάδα Ισχυρών Καινοτόμων περιλαμβάνει επτά κράτη μέλη με απόδοση μεταξύ 100% και 125% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. 

Για τους Ισχυρούς καινοτόμους, οι επιδόσεις αυξήθηκαν κατά 9,6 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ και των ηγετών της καινοτομίας. Το χάσμα απόδοσης για τους Innovation Leaders έχει διευρυνθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η Κύπρος παρουσιάζει ταχεία βελτίωση με την πάροδο του χρόνου (37,9% μονάδες. Για την Κύπρο οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά το 2020 (24,7% μονάδες), λόγω των σημαντικών αυξήσεων των ΜΜΕ με καινοτομίες προϊόντων, ΜΜΕ με καινοτομίες επιχειρηματικής διαδικασίας, Καινοτόμες ΜΜΕ που συνεργάζονται με άλλες, Περιβάλλον -σχετικές τεχνολογίες και δαπάνες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

• Η τρίτη ομάδα μέτριων καινοτόμων περιλαμβάνει οκτώ κράτη μέλη όπου η απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 70% και 100% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

• Η τέταρτη ομάδα Αναδυόμενων Καινοτόμων περιλαμβάνει επτά κράτη μέλη που παρουσιάζουν επίπεδο απόδοσης κάτω του 70% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.


Σε σύγκριση με την περσινή έκδοση EIS 2021, δύο χώρες ανέβηκαν σε μια ομάδα υψηλότερων επιδόσεων: η Ολλανδία είναι ηγέτης στην καινοτομία και η Κύπρος ισχυρός καινοτόμος.

>>Διαβάστε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής<<

Αλλαγές των κρατών μελών στις επιδόσεις καινοτομίας

Αυτή η ενότητα εξετάζει τις αλλαγές απόδοσης με την πάροδο του χρόνου για καθεμία από τις ομάδες επιδόσεων καινοτομίας και τα κράτη μέλη που περιλαμβάνονται σε καθεμία από τις ομάδες. Για την ΕΕ, οι επιδόσεις μεταξύ 2015 και 2022 βελτιώθηκαν κατά 9,9 ποσοστιαίες μονάδες. Οι επιδόσεις βελτιώθηκαν για 26 κράτη μέλη.

,n

 
1999