Κρυπτονομίσματα: Έρχεται τσουνάμι ρυθμιστικών παρεμβάσεων

Αυστηρότερο πλαίσιο και νέοι κανόνες μετά την κατάρρευση της FTX

Η κατάρρευση του FTX και της αδελφής εταιρείας Alameda Research δημιούργησε έναν καταιγισμό από καταρρεύσεις άλλων assets στα κρυπτονομίσματα καθώς και από αναστολές αναλήψεων, όμως παράλληλα ξεκίνησε και μια έντονη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης.

Όπως εξηγεί ο Nikolaos Panigirtzoglou της JP Morgan, η κατάρρευση του FTX θα αυξήσει την πίεση των επενδυτών και των ρυθμιστικών αρχών στις οντότητες των cryptos να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισολογισμούς, να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, να περιορίσουν τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και να αρχίσει η διαδικασία της διαφάνειας. Ειδικά η κατάρρευση της FTX, η οποία είχε προτιμηθεί έναντι της Binance από θεσμικούς πελάτες όπως τα hedge funds, τα γεγονότα αλλάζουν άρδην τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές συναλλάσσονται και αλληλεπιδρούν με τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων για να διασφαλίσουν ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία προστατεύονται.

Συνολικά όμως η JPM είναι επιφυλακτική ως προς μια διαρθρωτική μετατόπιση μακριά από τα centralized ανταλλακτήρια (CEX) όπως το FTX, το Coinbase ή το Binance στα οποία οι ανταλλαγές από fiat σε κρυπτονομίσματα (και αντίστροφα) ή κρυπτονομίσματα σε κρυπτονομίσματα είναι εφικτές, όπως π.χ. BTC για ETH. «Πιστεύουμε ότι τα centralized ανταλλακτήρια θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στο οικοσύστημα cryptos στο ορατό μέλλον, ιδίως για τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, παρά την κατάρρευση της FTX», συμπεραίνει η JPM.

Παράλληλα όμως η JPM εκτιμά τσουνάμι αλλαγών μετά την κατάρρευση της FTX σε Ευρώπη και ΗΠΑ:

Α) Οι υφιστάμενες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη είναι πιθανό να προωθηθούν. Το νομοσχέδιο της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (Markets in Crypto Assets – MiCA), το οποίο έχει περάσει τις περισσότερες νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ εκτός από την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλέον η τελική έγκριση είναι πιθανή πριν από το έτος τέλος του έτους. Τα γεγονότα οδηγούν σε πίεση για μείωση της 18μηνης της μεταβατικής περιόδου. Η MiCA αλλάζει εντελώς το τοπίο στις αγορές των cryptos:

1. Τα θέτει υπό την εποπτεία της Eυρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ).

2. Εισάγει σημαντικούς κανόνες που υποχρεώνει σε διαφάνεια και λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το έργο τους, τις εταιρείες εξόρυξης με την απαίτηση να αποκαλύπτουν την κατανάλωση ενέργειας, επιβάλλει στους εκδότες σταθερών νομισμάτων (stablecoin) να διατηρούν άφθονη ρευστότητα με τη μορφή καταθέσεων για να αποτρέψει συντριβές όπως αυτή του Terra USD, εισάγει κανόνες από τους υφιστάμενους κανονισμούς της αγοράς μετοχών για τη χειραγώγηση της αγοράς και την προστασία των επενδυτών συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απαιτεί οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων να περιλαμβάνουν στοιχεία για τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

3. Περιορίζει τους εκδότες stablecoin σχετικά με την ποσότητα που μπορούν να εκδώσουν αν δεν είναι εκφρασμένα σε ευρώ και εισάγει ανώτατο όριο αξίας 200 εκατ. ευρώ ανά ημέρα για συναλλαγές εκτός ευρώ σε stablecoins. Αυτό το ανώτατο όριο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα stablecoins, όπως τα όπως το Tether και το USDC υπερβαίνουν ήδη το προτεινόμενο ανώτατο όριο.

4. Χωρίζει τα κρυπτονομίσματα σε τέσσερις κατηγορίες: κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, χρηστικά tokens, tokens που αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία και ηλεκτρονικό χρήμα – tokens. Τα ΝFΤs που χρησιμεύουν ως χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα συμβολαιοποιημένα ομόλογα ή μετοχές θα ρυθμίζονται ως κινητές αξίες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί κινητών αξιών, ενώ εκείνα όπως η ψηφιακή τέχνη και τα συλλεκτικά αντικείμενα δεν θα εμπίπτουν στο MiCA.

Β) Οι ΗΠΑ έχουν μείνει πίσω από την Ευρώπη όσον αφορά τη ρυθμιστική πρωτοβουλία και δεν έχουν ακόμη θεσπίσει παρόμοια ολοκληρωμένους κανόνες. Σε κάποιο βαθμό αυτό αντανακλά κατακερματισμό και διαφωνίες μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών. Μετά την κατάρρευση της FTX οι όποιες διαφορές είναι πιθανό να γεφυρωθούν και ίσως το bitcoin να ταξινομηθεί ως εμπόρευμα και η συντριπτική πλειονότητα των άλλων κρυπτονομισμάτων που ταξινομούνται ως κινητές αξίες. Ανεξάρτητα από το μείγμα ταξινόμησης, η CFTC θα έχει εξέχοντα ρόλο στο χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς είναι ο ρυθμιστής των αγορών παραγώγων. Όσον αφορά τα stablecoins, οι πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες και δυναμική δείχνουν ότι η Fed θα έχει την εποπτεία επί των εκδοτών stablecoin με νέες απαιτήσεις αποθεματικών για την προστασία των πελατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Θα προκύψουν νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη θεματοφυλακή και την προστασία των πελατών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως και στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο το μεταξύ, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω κανονισμοί, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές ήδη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων. Η κατάρρευση της FTX έχει ήδη προκαλέσει μια αύξηση σε μέσα αποθήκευσης σε πορτοφόλια όπως η Ledger και η Trezor.

Γ) Οι νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα αναδυθούν θα έχουν στο επίκεντρο τον διαχωρισμό των δραστηριότητες μεσίτη/εμπορίας/δανεισμού/εκκαθάρισης/θεματοφυλακής όπως στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτός ο διαχωρισμός θα έχει τις περισσότερες επιπτώσεις για τα χρηματιστήρια, όπως το FTX, που συνδύαζαν όλες αυτές τις δραστηριότητες εγείροντας ζητήματα σχετικά με προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, τη χειραγώγηση της αγοράς και τη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αλλαγές δεν θα αφήσουν Binance, το μεγαλύτερο κρυπτογραφικό χρηματιστήριο ανταλλακτήριο cryptos, ανεπηρέαστο.

Δ) Θα προκύψουν νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τη διαφάνεια που επιβάλλει την τακτική αναφοράς/ελέγχου των αποθεματικών, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε όλες τις μεγάλες οντότητες κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών, τους χρηματιστές, τους δανειστές, τους θεματοφύλακες, τους εκδότες stablecoin κ.λπ. Και πάλι αυτοί οι κανονισμοί είναι πιθανό να εισαχθούν από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκαλώντας έτσι σύγκλιση του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ε) Με αρκετούς θεσμικούς επενδυτές όπως τα hedge funds να παγιδεύονται μέσω των παραγώγων στην FTX είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερη μετατόπιση προς ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης όπως το CME τόσο για προθεσμιακά συμβόλαια όσο και για δικαιώματα προαίρεσης. Μια τέτοια μετατόπιση θα φυσικά αυξήσει το ρόλο της CFTC στις αγορές κρυπτογράφησης, δεδομένου ότι στις ΗΠΑ οι αγορές παραγώγων ρυθμίζονται από την CFTC.

newmoney.gr

 
11729