Ecofin: Διαγράφει το Μπελιζέ επειδή δεν συνεργάζεται «φορολογικά»

Έως ότου η χώρα τηρήσει την υπόσχεσή της να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα επιζήμια στοιχεία του καθεστώτος

Το Συμβούλιο Εcofin αποφάσισε σήμερα να διαγράψει το Μπελίζε από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Το Μπελίζε προέβη στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να βελτιώσει το φορολογικό του καθεστώς όσον αφορά τις διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες, το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τα τέλη του 2018. Για τον λόγο αυτόν, το Μπελίζε μετατίθεται από το "παράρτημα Ι" των συμπερασμάτων στο "παράρτημα ΙΙ", έως ότου η χώρα τηρήσει την υπόσχεσή της να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα επιζήμια στοιχεία του καθεστώτος απαλλαγής από τον φόρο των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης μέχρι τα τέλη του 2019.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης ότι η Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας τηρεί όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της φορολογικής συνεργασίας αφότου επικύρωσε την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής. Ως εκ τούτου, η χώρα διεγράφη από το "παράρτημα ΙΙ" των συμπερασμάτων.

 

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας παραμένουν ακόμη οκτώ περιοχές: Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου.
Η επεξεργασία του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας είναι μια δυναμική διαδικασία. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ έχει ζητήσει να εφαρμοστεί μια πιο σταθερή διαδικασία από το 2020 (δύο διαδικασίες ενημέρωσης ετησίως).

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος της ΕΕ συμβάλλει στις προσπάθειες αποτροπής της φοροαποφυγής και προαγωγής των αρχών χρηστής διακυβέρνησης όπως η φορολογική διαφάνεια, η δίκαιη φορολόγηση και τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών. Καταρτίσθηκε δε τον Δεκέμβριο του 2017, επανεξετάσθηκε τον Μάρτιο του 2019 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν και ένα δεύτερο παράρτημα με τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής τους και των οποίων οι μεταρρυθμίσεις παρακολουθούνται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Επιπλεον το Συμβούλιο Ecofin ενέκρινε σήμερα δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα κείμενα αφορούν τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση,  τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις, νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα, κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 25ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<< 

Τέλος το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία που θα εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και θα διευκολύνει την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η οδηγία προβλέπει βελτιωμένη εναρμόνιση και ενσωμάτωση ορισμένων από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου κυρώσεων για τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου για τους καταναλωτές, δικαίωμα σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας για τους καταναλωτές όταν βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως το επιθετικό μάρκετινγκ, βελτιωμένη διαφάνεια σε online συναλλαγές, ιδίως όσον αφορά τη χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων, εξατομικευμένες τεχνικές τιμολόγησης βάσει αλγορίθμων ή την υψηλότερη κατάταξη προϊόντων λόγω «τοποθετήσεων επί πληρωμή», την υποχρέωση των online αγορών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το αν ο έμπορος που φέρει ευθύνη σε μία συναλλαγή είναι ο πωλητής και/ή η ίδια η online αγορά, την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά «δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή εκείνες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν χρήματα αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: αποθήκευση στο νέφος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σαφείς πληροφορίες για τους καταναλωτές σε περίπτωση μείωσης τιμών, την αφαίρεση δυσανάλογων επιβαρύνσεων, όπως η υποχρέωση χρήσης παρωχημένων μέσων επικοινωνίας, οι οποίες επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.

 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

Επίσης προβλέπει διευκρινίσεις ως προς την ελευθερία των κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες για να προστατεύουν τα έννομα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες ιδιαιτέρως επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης στο πλαίσιο πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ προϊόντων «δύο ποιοτήτων».

Η οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία 98/6/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των τιμών.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ 

 
4552
Thumbnail

Η δεύτερη φάση του οδικού χάρτη χαλάρωσης των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στην Αγγλία.

ad1mobile

Η κυβέρνηση επιτρέπει πλέον τις συναθροίσεις έως έξι ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά σε ανοιχτούς χώρους, που περιλαμβάνουν και τους κήπους ιδιωτικών κατοικιών.

Επίσης από σήμερα ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, η πρώτη και η έκτη δημοτικού, με τις τάξεις να έχουν έως και 15 παιδιά.

Μερικά δημοτικά συμβούλια έχουν δηλώσει πως τα σχολεία στις περιοχές τους θα ανοίξουν αργότερα. Πολλές είναι επίσης οι αντιδράσεις από συνδικάτα εκπαιδευτικών που λένε ότι ακόμα δεν είναι ασφαλές για τους δασκάλους να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. 

Πολλοί αναμένεται να είναι και οι γονείς που θα επιλέξουν να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δημοσκόπηση δείχνει πως το 47% των γονέων είναι αρνητικοί στο άνοιγμα των σχολείων αυτή τη στιγμή, με τον Guardian να μεταφέρει εκτιμήσεις ότι το ένα από τα δύο εκατομμύρια παιδιών που μπορούν σήμερα να επιστρέψουν στα θρανία θα μείνουν σπίτι.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ανοιχτές θα είναι επίσης από σήμερα οι υπαίθριες αγορές και οι εκθέσεις αυτοκινήτων, ενώ όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου. Οι επιχειρήσεις εστίασης και τα κομμωτήρια θα πρέπει να περιμένουν για τουλάχιστον έναν μήνα ακόμα.

Η κυβέρνηση έχει δώσει επίσης το πράσινο φως για την έναρξη από σήμερα αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών.

Σε μια πρόσθεση της τελευταίας στιγμής, επιτρέπεται επίσης από σήμερα η έξοδος με μεγάλη προσοχή και αυστηρή τήρηση αποστάσεων για τα 2,2 εκατομμύρια των πλέον ευπαθών πολιτών, που τις προηγούμενες δέκα εβδομάδες τελούσαν υπό πλήρη απομόνωση κατ’ οίκον.

Στη Σκωτία επιτρέπεται πλέον η συνάθροιση έως οκτώ ατόμων από μόνο δύο νοικοκυριά, στην Ουαλία μπορούν να συναντώνται τα μέλη δύο νοικοκυριών, ενώ στη Βόρεια Ιρλανδία επιτρέπονται ήδη οι συναντήσεις έξι ατόμων.

Πολλοί επιστήμονες, ωστόσο, έχουν διατυπώσει έντονες ανησυχίες ότι η χαλάρωση είναι πρώιμη.

Παραπέμπουν στο κατώτερο του επιθυμητού επίπεδο λειτουργίας του νέου συστήματος ιχνηλάτησης επαφών των επιβεβαιωμένων φορέων και στους ακόμα υψηλούς αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Την Κυριακή ο ημερήσιος απολογισμός των νεκρών ήταν 113, συγκριτικά χαμηλότερος από τις προηγούμενες ημέρες, όπως γίνεται πάντα τις Κυριακές και τις Δευτέρες λόγω καθυστερήσεων στην καταγραφή τα Σαββατοκύριακα. Συνολικά οι θάνατοι ανέρχονται πλέον σε 38.489. Τα νέα κρούσματα ήταν ξανά σχεδόν 2.000.

Το βράδυ της Κυριακής ο Σύνδεσμος Διευθυντών Δημόσιας Υγείας, που εκπροσωπεί τους κατά τόπους διοικητές των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, παρενέβη λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναβάλει τη νέα χαλάρωση των μέτρων.

>> > Κορωνοϊός: Όλες οι εξελίξεις εδώ <<<

Ο Σύνδεσμος σημείωσε ότι η άρση του lockdown αυτή τη στιγμή «δεν υποστηρίζεται από την επιστήμη» και ότι εικόνες συνωστισμού στις παραλίες και στα πάρκα αυτό το Σαββατοκύριακο δείχνουν πως «το κοινό δεν τηρεί τις κοινωνικές αποστάσεις όπως έκανε πριν».

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Τζινέλ ντε Γκρουσί είπε ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της σε όλη την Αγγλία ανησυχούν όλο και πιο πολύ ότι «η κυβέρνηση κρίνει λάθος την ισορροπία ρίσκου μεταξύ περισσότερης κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του κινδύνου μιας νέας έξαρσης του ιού και χαλαρώνει υπερβολικά πολλούς περιορισμούς πολύ γρήγορα».

Η διευθύντρια και γενική γραμματέας του Βασιλικού Συλλόγου Νοσηλευτών ντέιμ Ντόνα Κινέρ πρόσθεσε και την ανησυχία των συναδέλφων της, λέγοντας ότι νοσοκόμοι σε όλη τη χώρα φοβούνται πως η χαλάρωση του lockdown αυτή τη στιγμή «θα μπορούσε να ανατρέψει την πρόοδο που έχουμε κάνει ως χώρα στην καταπολέμηση αυτού του ιού».

ad2mobile

Η αναπληρώτρια αρχίατρος της Αγγλίας Δρ Τζένι Χάρις παραδέχθηκε την Κυριακή ότι ο ρυθμός αύξησης των θανάτων από τον κορωνοϊό πέφτει μόνο «πολύ μαλακά» και τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει «πραγματικά, πραγματικά να εισακούσει το μήνυμα» της τήρησης κοινωνικών αποστάσεων ιδίως τώρα.

(ΚΥΠΕ/ Αθανάσιος Γκαβός)
 

article 1