ECOFIN: Ενέκρινε συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό ΕΕ το 2021

«Ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και σύμφωνος με τις πραγματικές ανάγκες»

Συμπεράσματα όπου καθορίζονται οι προτεραιότητές του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021, ενέκρινε πριν από λίγο το ΕCOFIN.

Το Συμβούλιο, αναφέρεται, υπογραμμίζει ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2021 θα είναι η πρώτη της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027. Υπό αυτό το πρίσμα, ο προϋπολογισμός θα έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Το Συμβούλιο, προστίθεται, τονίζει ότι όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης πρέπει να σεβαστούν όλα τα στοιχεία του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και να συμμορφωθούν με αυτά κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2021.

Επαναλαμβάνει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του προϋπολογισμού που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ιδίως τις αρχές της ενότητας, της ετήσιας διάρκειας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.

Το Συμβούλιο, συνεχίζουν τα συμπεράσματα, «θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να είναι σύμφωνος με τις πραγματικές ανάγκες, να διασφαλίζει τη συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και να αφήνει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας, επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων».

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ταυτόχρονα, σημειώνεται, ο προϋπολογισμός του 2021 θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, εφόσον είναι αναγκαίο και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν εκτέλεσης κάθε δυνατής ανακατανομής εντός του προϋπολογισμού μέσω της χρήσης των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεξόφλητες απαιτήσεις εκ μέρους των κρατών μελών.

Υπογραμμίζει επίσης ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα, και τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων δαπανών μέσω της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και χωρίς να διακυβεύονται οι αρχές του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα συμπεράσμστα θα πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα όσον αφορά τόσο τις συνεισφορές των κρατών μελών προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, υπενθυμίζοντας ότι τόσο οι ανεπαρκείς όσο και οι καθ’ υπέρβαση εγγραφές στον προϋπολογισμό συνεπάγονται ανεπιθύμητες προκλήσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Εν προκειμένω, το Συμβούλιο «καλεί την Επιτροπή να παράσχει με διαφανή τρόπο αξιόπιστες και ακριβείς προβλέψεις όλων των εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου ποσού που πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, οι οποίες θα δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εκτιμήσουν εγκαίρως την αναμενόμενη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ».

Υπογραμμίζει ακόμα ότι τα διορθωτικά δημοσιονομικά εργαλεία, όπως οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και να δικαιολογούνται, να υποβάλλονται έγκαιρα προκειμένου να μην διαταράσσεται η λειτουργία των ενωσιακών προγραμμάτων, και να χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο μέσω της ανακατανομής πόρων.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο« καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών με γνώμονα τα έσοδα, χωριστά και χωρίς καθυστέρηση αφότου οι σχετικές πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες». Επιβεβαιώνει επίσης την ισχυρή δέσμευσή του να λάβει θέση επί των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατόν.

Αναφέρεται επίσης ότι θεωρεί ότι το επίπεδο στελέχωσης όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία για το ΠΔΠ και να παραμείνει υπό συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο.

Επιπλέον, το Συμβούλιο «καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να τηρήσουν τους πίνακες προσωπικού τους, καθώς και τα χρηματοδοτικά κονδύλια και το επίπεδο ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για τους συμβασιούχους υπαλλήλους».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η Επιτροπή παροτρύνεται να αντισταθμίζει εσωτερικά επαρκές επίπεδο ΙΠΑ και αντίστοιχων πιστώσεων κατά τη μεταβίβαση καθηκόντων, τα οποία εκτελούσε προηγουμένως το δικό της προσωπικό, σε εκτελεστικούς οργανισμούς ή παρόμοιους φορείς, όταν προτείνει νέα ή επικαιροποιημένη εντολή για αυτούς.

Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 σε εύθετο χρόνο, ώστε να είναι το Συμβούλιο σε θέση να προβεί σε λεπτομερή τεχνική ανάλυση και να προετοιμάσει διεξοδικά τη θέση του.

Προτρέπει επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει το περιεχόμενο των εγγράφων που καταρτίζει σχετικά με τον προϋπολογισμό, καθιστώντας τα απλούστερα, καθώς και πιο περιεκτικά και διαφανή. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού μαζί με το πλήρες σύνολο των εφαρμοστέων εγγράφων που απαριθμούνται στο άρθρο 41 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων για την πρόοδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων προγράμματος.

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο προτρέπει «όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν αποδοτικά και εποικοδομητικά για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Τονίζει «για μία ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και αναμένει από την Επιτροπή να τις λάβει δεόντως υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021».

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, καταλήγουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ

 
6959