Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρέε επιχειρήσεις

 

Το Συμβούλιο ECOFIN κατέληξε σήμερα σε γενική προσέγγιση σχετικά με ένα σύνολο κανόνων που διευκολύνουν την ανίχνευση της φοροδιαφυγής στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρές επιχειρήσεις και σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για το εμπόριο αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Αναλυτικά, οι νέοι κανόνες για την ανίχνευση της φοροδιαφυγής στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που καταρτίζονται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών πληρωμής και για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των πληροφοριών από τους εθνικούς αξιωματούχους για την καταπολέμηση της απάτης.

Συγκεκριμένα, αυτό το σύνολο νέων κανόνων αποτελείται από δύο νομοθετικά κείμενα. Πρώτον, τροποποιήσεις της οδηγίας ΦΠΑ με τη θέσπιση απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να τηρούν μητρώα των διασυνοριακών πληρωμών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (τα δεδομένα αυτά θα διατίθενται στη συνέχεια στις εθνικές φορολογικές αρχές υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία των δεδομένων). Δεύτερον, τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, όπου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα για την ανίχνευση της απάτης στον ΦΠΑ και τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων ΦΠΑ.

Αυτοί οι κανόνες συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021 και εισήγαγε νέες υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές αγορές και τους απλουστευμένους κανόνες συμμόρφωσης στον ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

 

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Επιπλέον το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρές επιχειρήσεις.

Σκοπός των νέων κανόνων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις και η συμβολή στη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος το οποίο θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να πραγματοποιήσουν πιο διασυνοριακές συναλλαγές.

Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, το οποίο προβλέπει ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις διατίθεται μόνο στους εγχώριους φορείς. Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει την εφαρμογή παρόμοιας απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την υπαγωγή στην απαλλαγή αυτή θα είναι τα επίπεδα του κύκλου εργασιών που παράγονται σε ένα

 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι ενημερωμένοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης τον σχεδιασμό της όποιας εξαίρεσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του κόστους. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία να ενθαρρυνθεί η εθελοντική συμμόρφωση και κατά συνέπεια να συμβάλει στη μείωση των απωλειών εσόδων λόγω μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Το κείμενο προβλέπει ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να επωφεληθούν απλουστευμένων κανόνων συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους παραμένει κάτω από ένα κατώτατο όριο που καθορίζεται από ένα ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες δεν υπερβαίνουν αυτό το όριο, θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την απλοποιημένη πρόταση, εάν ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ.

"Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης είναι ένα δύσκολο έργο: πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και να μην βάζουν πρόσθετα εμπόδια στην πορεία τους. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιστά αναγκαία την απλούστευση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και της απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού", δήλωσε ο Mika Lintilä, υπουργός οικονομικών της Φινλανδίας.

 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

Τέλος το Συμβούλιο  κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για το εμπόριο αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, βελτιώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες για θεμιτό ανταγωνισμό και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά το Συμβούλιο συμφώνησε την οδηγία για το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης και τον κανονισμό σχετικά με τη διοικητική συνεργασία όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

Στόχος αυτών των προτάσεων είναι η ευθυγράμμιση των ειδικών καθεστώτων ειδικών φόρων κατανάλωσης και τελωνειακών καθεστώτων της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τίθενται σε ανάλωση στην ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συλλογή των σωστών φόρων από τα κράτη μέλη. Στοχεύουν επίσης στη μείωση του διοικητικού και νομικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις περιέχουν σειρά μέτρων για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών που καλύπτουν την αλληλεπίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών και τις ενδοκοινοτικές κινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 

>>> ΌΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<

Η οδηγία για το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης καθορίζει, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ποσά των ειδών ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιτρέπεται να αποκτούν οι ιδιώτες για ίδια χρήση και μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο χωρίς να φορολογούνται.

ΚΥΠΕ - Aθανάσιος Αθανασίου

Tags
 
4551
Thumbnail

O Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προέτρεψε τους Γερμανούς, πριν από τις αποφάσεις για τη γερμανική και ευρωπαϊκή βοήθεια ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας,  να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για μια ριζική ανανέωση της οικονομίας.

ad1mobile

«Δεν μπορούμε βέβαια απλώς να λέμε: Πρέπει να τα κάνουμε όλα όπως ήταν πριν από τον κορωνοϊό», δήλωσε ο Σόιμπλε.

 «Το σημαντικό δεν είναι να ανακοινώνει κανείς μεγάλα ποσά, αλλά να κάνει το σωστό», ότι συνηγορεί υπέρ της στροφής στο κλίμα, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι η πολιτική για το κλίμα πρέπει να μείνει πίσω. «Απλώς και μόνο μπόνους αγοράς αυτοκινήτων για την αυτοκινητοβιομηχανία θα σήμαινε κάπως κακή έλλειψη φαντασίας», σημείωσε.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Την Τρίτη οι επικεφαλής του κυβερνητικού συνασπισμού θα συναντηθούν στην Καγκελαρία για να αποφασίσουν σχετικά με ένα πακέτο μέτρων ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

Αναμένεται μακρά συνεδρίαση μέχρι τη νύχτα. Η πλευρά των Χριστιανοδημοκρατών θέλει να εντάξει το επίμαχο μπόνους για την αγορά αυτοκινήτων σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την κινητικότητα, το οποίο να προωθεί την προστασία του κλίματος σε όλους τους κυκλοφοριακούς φορείς.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Άλλο πιθανό μέτρο θεωρείται η εφάπαξ καταβολή επιδόματος σε οικογένειες. Θα υπάρξει επίσης οικονομική βοήθεια για τους Δήμους, που υποφέρουν πολύ από την κατάρρευση όσον αφορά τον φόρο επιτηδεύματος.

ad2mobile

Ωστόσο, η Ένωση απορρίπτει τη διαγραφή παλιών χρεών, όπως ζητά ο Υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς. Ο Υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ ζητά για τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερη νέα βοήθεια-γέφυρα μέχρι τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πιθανό σχέδιο,  οι εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζόμενους ενδέχεται να λάβουν για κάθε μήνα που κάνουν λιγότερο τζίρο από το 50% του τζίρου της προηγούμενης χρονιάς μέχρι και 50.000 ευρώ ως επιδότηση.

(ΚΥΠΕ/ Παντελής Βαλασόπουλος)

article 1