Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρέε επιχειρήσεις

 

Το Συμβούλιο ECOFIN κατέληξε σήμερα σε γενική προσέγγιση σχετικά με ένα σύνολο κανόνων που διευκολύνουν την ανίχνευση της φοροδιαφυγής στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρές επιχειρήσεις και σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για το εμπόριο αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Αναλυτικά, οι νέοι κανόνες για την ανίχνευση της φοροδιαφυγής στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που καταρτίζονται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών πληρωμής και για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των πληροφοριών από τους εθνικούς αξιωματούχους για την καταπολέμηση της απάτης.

Συγκεκριμένα, αυτό το σύνολο νέων κανόνων αποτελείται από δύο νομοθετικά κείμενα. Πρώτον, τροποποιήσεις της οδηγίας ΦΠΑ με τη θέσπιση απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να τηρούν μητρώα των διασυνοριακών πληρωμών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (τα δεδομένα αυτά θα διατίθενται στη συνέχεια στις εθνικές φορολογικές αρχές υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία των δεδομένων). Δεύτερον, τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, όπου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα για την ανίχνευση της απάτης στον ΦΠΑ και τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων ΦΠΑ.

Αυτοί οι κανόνες συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021 και εισήγαγε νέες υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές αγορές και τους απλουστευμένους κανόνες συμμόρφωσης στον ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.

 

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Επιπλέον το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική προσέγγιση για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις μικρές επιχειρήσεις.

Σκοπός των νέων κανόνων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις και η συμβολή στη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος το οποίο θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να πραγματοποιήσουν πιο διασυνοριακές συναλλαγές.

Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, το οποίο προβλέπει ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις διατίθεται μόνο στους εγχώριους φορείς. Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει την εφαρμογή παρόμοιας απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την υπαγωγή στην απαλλαγή αυτή θα είναι τα επίπεδα του κύκλου εργασιών που παράγονται σε ένα

 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Οι ενημερωμένοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης τον σχεδιασμό της όποιας εξαίρεσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη μείωση του κόστους. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία να ενθαρρυνθεί η εθελοντική συμμόρφωση και κατά συνέπεια να συμβάλει στη μείωση των απωλειών εσόδων λόγω μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Το κείμενο προβλέπει ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να επωφεληθούν απλουστευμένων κανόνων συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους παραμένει κάτω από ένα κατώτατο όριο που καθορίζεται από ένα ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες δεν υπερβαίνουν αυτό το όριο, θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την απλοποιημένη πρόταση, εάν ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ.

"Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης είναι ένα δύσκολο έργο: πρέπει να υπάρχουν κανόνες που θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και να μην βάζουν πρόσθετα εμπόδια στην πορεία τους. Η μεταρρύθμιση αυτή καθιστά αναγκαία την απλούστευση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και της απαλλαγής από τον ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού", δήλωσε ο Mika Lintilä, υπουργός οικονομικών της Φινλανδίας.

 

>>> ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BRIEF <<< 

Τέλος το Συμβούλιο  κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για το εμπόριο αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, βελτιώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες για θεμιτό ανταγωνισμό και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά το Συμβούλιο συμφώνησε την οδηγία για το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης και τον κανονισμό σχετικά με τη διοικητική συνεργασία όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

Στόχος αυτών των προτάσεων είναι η ευθυγράμμιση των ειδικών καθεστώτων ειδικών φόρων κατανάλωσης και τελωνειακών καθεστώτων της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τίθενται σε ανάλωση στην ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συλλογή των σωστών φόρων από τα κράτη μέλη. Στοχεύουν επίσης στη μείωση του διοικητικού και νομικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις περιέχουν σειρά μέτρων για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση των διαδικασιών που καλύπτουν την αλληλεπίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών και τις ενδοκοινοτικές κινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 

>>> ΌΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<

Η οδηγία για το γενικό καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης καθορίζει, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ποσά των ειδών ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιτρέπεται να αποκτούν οι ιδιώτες για ίδια χρήση και μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο χωρίς να φορολογούνται.

ΚΥΠΕ - Aθανάσιος Αθανασίου

Tags
 
3149
Thumbnail

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, εξελέγη νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

ad1mobile

Η εκλογή του από το 13ο συνέδριο του ΕΛΚ που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου του ΕΛΚ, ο Ντόναλντ Τουσκ εξελέγη με 93% των ψήφων.

>>>Διαβάστε επίσης - Κατ’ επείγον ψήφισμα στο Συνέδριο του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ για Κύπρο<<<

Ο Πολωνός Τουσκ διαδέχεται στο τιμόνι του ΕΛΚ τον Γάλλο πολιτικό Ζοζέφ Ντολ.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τουσκ είναι ο πρώτος πρόεδρος του ΕΛΚ από χώρα της πρώην ανατολικής Ευρώπης.

Οι αντιπρόεδροι

Αύριο, δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δέκα νέων αντιπροέδρων του ΕΛΚ και του νέου ταμία.

Μεταξύ των δώδεκα υποψήφιων για τις δέκα θέσεις αντιπροέδρου του ΕΛΚ είναι ο πρόεδρος του κυπριακού κόμματος ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι.

>>>Διαβάστε επίσης - Ο ΠτΔ συμμετέχει στις εργασίες του Εκλογικού Συνεδρίου του ΕΛΚ<<<

ad2mobile

Για τη θέση του ταμία του κόμματος έχει καταθέσει υποψηφιότητα ο Γερμανός βουλευτής των Χριστιανοκοινωνιστών, Κρίστιαν Σμιτ.

in.gr

article 1