ΕΕ: 7 χιλ. στους αγρότες - 50 χιλ. σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τους δικαιούχους

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ εξέδωσε σήμερα (24/6) κανονισμό, με γραπτή διαδικασία, που επιτρέπει στα Κ-Μ, ως έκτακτο μέτρο, να πληρώνουν έως και 7 000 ευρώ στους αγρότες και έως 50.000 ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και το βαμβάκι, εκτός από τα προϊόντα αλιείας.

Η στήριξη πρέπει να περιορίζεται στο 2% κατ΄ανώτατο όριο της συνολικής συνεισφοράς στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει αιτήσεων υποστήριξης που θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

 

Στόχος είναι η χρήση διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή στήριξης στους αγρότες και τις ΜΜΕ που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση COVID-19 και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και ταμειακών ροών που απορρέουν από το κλείσιμο καταστημάτων, αγορών και εστιατορίων .

"Η κρίση COVID-19 είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την αλληλεγγύη της ΕΕ. Η πράξη που εγκρίθηκε σήμερα θα βοηθήσει πολλούς αγρότες και μικρές εταιρείες να συνεχίσουν να λειτουργούν. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η ταχεία αντίδραση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμφώνησαν να να εγκρίνει επειγόντως αυτήν τη νομοθεσία, διασφαλίζοντας την υποστήριξη για έναν από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία", δήλωσε σχετικά η Marija Vučković, υπουργός Γεωργίας της Κροατίας.

Ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τους δικαιούχους και να προσαρμόσουν το ποσό των πληρωμών, καθορίζοντας αντικειμενικούς και αμερόληπτους όρους επιλεξιμότητας και ενδεχομένως κριτήρια επιλογής. Στην περίπτωση των αγροτών, τέτοια κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν: τομείς παραγωγής, τον τύπο εκτροφής, τις  αγροτικές δομές, τον τύπος μάρκετινγκ των σχετικών προϊόντων, τον αριθμός εποχιακών εργαζομένων.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ

 
7524