ΕΕ: Αλλάζει η οδηγία για τα τέλη κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέξουν το προτιμώμενο μοντέλο χρέωσης

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών συμφώνησαν σήμερα (18/12) σε διαπραγματευτική εντολή για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρέωσης τελών κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα με βάση τις εκπομπές CO2, στους αυτοκινητοδρόμους της ΕΕ. Το νέο σύστημα θα προωθήσει την είσοδο στην αγορά οχημάτων με χαμηλότερες εκπομπές και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

"Με τη σημερινή εντολή, το Συμβούλιο έχει επιδείξει τη φιλοδοξία του όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και περιβάλλοντος στις οδικές μεταφορές. Αυτή η αναθεώρηση των τιμών θα καλύπτει όχι μόνο τη ρύπανση του αέρα και τον θόρυβο, αλλά και τις εκπομπές CO2, και θα ενθαρρύνουν καθαρότερες και αποτελεσματικότερες μεταφορές. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών των μεταφορών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη", δήλωσε ο Andreas Scheuer, Γερμανός Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Η εντολή του Συμβουλίου παρέχει μια εργαλειοθήκη για τα κράτη μέλη για την επιβολή τελών για τη χρήση οδών, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση από τις μεταφορές, να διευκολυνθεί η ροή της κυκλοφορίας και να ανακτηθεί το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών.

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέξουν το προτιμώμενο μοντέλο χρέωσης. Δεδομένου ότι οι χώρες της ΕΕ διαφέρουν ως προς τη γεωγραφία, την πυκνότητα του πληθυσμού και τα οδικά τους δίκτυα και όσον αφορά τα συστήματα χρέωσης που διαθέτουν ήδη, η χρέωση βάσει χρόνου θα διατηρηθεί ως μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση έναντι της χρέωσης με βάση την απόσταση.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων θα επεκταθεί από τα βαρέα φορτηγά οχήματα μόνο σε άλλα οχήματα για τα οποία τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να επιβάλουν τέλη, όπως λεωφορεία, φορτηγά ή επιβατικά αυτοκίνητα. Οι χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διόδια και τέλη κυκλοφορίας για κάθε τύπο οχήματος ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μειωμένους συντελεστές διοδίων ή χρεώσεις , ή να απαλλάσσουν οχήματα από την υποχρέωση καταβολής διοδίων ή χρεώσεων υπό συγκεκριμένους όρους.

Η κύρια αλλαγή σε σύγκριση με το τρέχον σύστημα θα είναι η εισαγωγή ενός νέου εργαλείου σε επίπεδο ΕΕ για ποικίλες υποδομές και χρεώσεις χρηστών όσον αφορά τα βαρέα οχήματα με βάση τις εκπομπές CO2. Η διακύμανση θα βασιστεί στα υπάρχοντα πρότυπα CO2. Αρχικά, το σύστημα θα ισχύει μόνο για τα μεγαλύτερα φορτηγά, αλλά μπορεί σταδιακά να επεκταθεί και σε άλλους τύπους βαρέων οχημάτων και να προσαρμόζεται τακτικά στην τεχνολογική πρόοδο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Για να ενθαρρύνουν την αγορά οχημάτων "της καλύτερης κατηγορίας", τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την τρέχουσα διακύμανση χρέωσης βάσει των κατηγοριών εκπομπών EURO για τον υπάρχοντα στόλο. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόσουν μειωμένα τέλη με βάση τις εκπομπές CO2 για νέα οχήματα.

Οι κύριες αρχές για τη διάθεση εσόδων παραμένουν αμετάβλητες. Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν έσοδα που δημιουργούνται από υποδομές και έξοδα εξωτερικού κόστους για έργα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως για την υποστήριξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ωστόσο, δεν υποχρεούνται να το πράξουν.

Οι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν υψηλότερη προσαύξηση (έως και 50%) στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα οδών υψηλής συμφόρησης, εάν συμφωνούν όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την ενσωμάτωση των διατάξεων στην εθνική τους νομοθεσία.

Η εντολή εγκρίθηκε από τους πρεσβευτές που συνήλθαν στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου. Αυτό επιτρέπει στην Προεδρία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τελικό κείμενο.

KYΠΕ

 
5648
Thumbnail