ΕΕ: Πακέτο συνοχής ύψους €330 δισ. / Πρόβλεψη & για πανδημίες

Το Συμβούλιο ενέκρινε το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής ύψους 330 δισ. ευρώ

Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα τα νομικά κείμενα που διέπουν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής ύψους 330 δισ.ευρώ, σχεδόν στο ένα τρίτο του επταετούς προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το πακέτο συνοχής 2021-2027 προβλέπει πολυετείς επενδύσεις, με τους περισσότερους πόρους να επικεντρώνονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν σε πέντε νέους στόχους πολιτικής, αντικατοπτρίζοντας τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ για μια πιο ανταγωνιστική και "έξυπνη" Ευρώπη, μια πιο πράσινη, χαμηλού άνθρακα μετάβαση προς μια καθαρή οικονομία μηδενικού άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη που εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία κυμαίνονται από υποδομές μεταφορών, νοσοκομεία και υγειονομική περίθαλψη, καθαρή ενέργεια, διαχείριση νερού, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση έως προγράμματα απασχόλησης, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η νέα νομοθεσία απλοποιεί τους κανόνες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας ότι οι πόροι δαπανώνται πιο αποτελεσματικά.

Οι πόροι έχουν συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ένα πλαίσιο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής που οδηγεί σε συστάσεις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιπλέον, η πρόσβαση στους πόρους συνοχής εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Το σχέδιο νομοθεσίας προβλέπει επίσης αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς δημοσίων συμβάσεων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια, με τα κράτη μέλη να παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες χρηματοδότησης.

Συνολικά, περίπου το 30% των διαρθρωτικών ταμείων θα συμβάλει στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Τα έργα πρέπει επίσης να σέβονται την αρχή να μην προκαλούν σημαντική ζημιά, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.

Με βάση την εμπειρία της πανδημίας, προστέθηκε μια νέα πρόβλεψη για προσωρινή χρήση των κεφαλαίων ως απάντηση σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την πολιτική συμφωνία τον Μάρτιο. Ενώ τα σχέδια κανονισμών πιθανότατα θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο, οι κατανομές των κρατών μελών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(ΚΥΠΕ/Αθανάσιος Αθανασίoυ)

 
5812