Προτάσεις Κομισιόν για να γίνουν ελκυστικότερες οι κεφαλαιαγορές

Nέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ με στόχο:

 • να καταστούν οι υπηρεσίες εκκαθάρισης της ΕΕ πιο ελκυστικές και ανθεκτικές, προκειμένου να στηριχθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·
 • να εναρμονιστούν ορισμένοι κανόνες για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις·
 • να ελαφρυνθεί — μέσω νέου νομοθετήματος για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο — η διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες όλων των μεγεθών, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση μέσω της εισαγωγής τους στα χρηματιστήρια.

>>> Διαβάστε επίσης: Η ανακοίνωση της Κομισιόν για εκταμίευση πρώτης δόσης €85 εκ. <<<

Εκκαθάριση

Η ΕΕ χρειάζεται ασφαλή, άρτια και ελκυστική εκκαθάριση για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών που θα λειτουργεί εύρυθμα. Εάν η εκκαθάριση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και υψηλότερο κόστος – όπως κατέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα που προτείνονται σήμερα:

 • θα καταστήσουν το τοπίο της εκκαθάρισης ελκυστικότερο, επιτρέποντας στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) — που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης- να επεκτείνουν τα προϊόντα τους ταχύτερα και ευκολότερα, και παρέχοντας περαιτέρω κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ να εκκαθαρίζουν και να δημιουργούν ρευστότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ·
 • θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού συστήματος εκκαθάρισης, με την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους CCP και την άντληση διδαγμάτων από τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των απαιτήσεων κάλυψης περιθωρίου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενέργειας) να είναι σε θέση να τις προβλέψουν καλύτερα·
 • θα μειώσουν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της ΕΕ έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες, ιδίως για παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως ουσιωδώς συστημικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Η σημερινή πρόταση απαιτεί από όλους τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε CCP της ΕΕ για την εκκαθάριση τουλάχιστον ενός ποσοστού ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ.

Αφερεγγυότητα εταιρειών

Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό καθεστώς αφερεγγυότητας. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας.

Η σημερινή πρόταση:

 • θα εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με: ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας (δηλαδή αποφυγή ενεργειών από οφειλέτες που θα μείωναν την αξία που μπορούν να λάβουν οι πιστωτές), επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών, τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την έναρξη της αφερεγγυότητας) και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας·
 • θα καθιερώσει απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες·
 • θα επιβάλει στα κράτη μέλη να συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα συνοψίζονται τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από τους διασυνοριακούς επενδυτές.

Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα μειώσουν το κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες και, τελικά, θα συμβάλουν στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Συνολικά, τα οφέλη της πρότασης αναμένεται να υπερβούν τα 10 δισ. EUR ετησίως.

Νομοθέτημα για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή τους σε δημόσιες αγορές. Για παράδειγμα, το μέγεθος των εγγράφων του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να φθάσει 800 σελίδες.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται σήμερα:

 • θα απλουστεύσουν τα έγγραφα που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και θα εξορθολογίσουν τις διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό και μειώνοντας το κόστος της διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ θα εξοικονομούν περίπου 100 εκατ. EUR ετησίως από το χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης, ενώ μόνο από τους απλούστερους κανόνες για τα ενημερωτικά δελτία θα εξοικονομούν 67 εκατ. EUR ετησίως·
 • θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα της αγοράς·
 • θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προβάλλονται περισσότερο στους επενδυτές, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση επενδύσεων, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·
 • θα επιτρέψουν στους ιδιοκτήτες εταιρειών να τις εισάγουν σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ χρησιμοποιώντας δομές μετοχών με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ώστε να μπορούν να διατηρούν επαρκή έλεγχο της εταιρείας τους μετά την εισαγωγή της, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των άλλων μετόχων.

Τα μέτρα αυτά θα αναπτύξουν περαιτέρω την Ένωση Κεφαλαιαγορών μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία και το κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν και να παραμείνουν εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ. Η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές θα επιτρέψει στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες και επόμενα βήματα

Η δέσμη μέτρων εκκαθάρισης αποτελείται από:

 • μια ανακοίνωση·
 • έναν κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)·
 • μια οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ), της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD) και της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η δέσμη μέτρων για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελείται από:

 • έναν τροποποιητικό κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς και του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,
 • μια τροποποιητική οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την κατάργηση της οδηγίας για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, και
 • μια οδηγία για τις μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου.

Η δέσμη μέτρων για την αφερεγγυότητα των εταιρειών αποτελείται από:

 • μια οδηγία για την αφερεγγυότητα των εταιρειών.
 • Οι έξι αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πηγή: Ot.gr

 
7492