20 κενές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεμεσού - Όλες οι πληροφορίες

Θέσεις εργασίας που αφορούν γραμματειακό προσωπικό, ταχυδρόμους και τεχνικούς μηχανικούς

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού, στο Δήμο Λεμεσού:

- Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2)

- Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2)

- Τεσσάρων (4) θέσεων Τροχονόμων κλίμακα (Α2-5-7+2)

- Τριών (3) θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)).

Οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική  εξέταση ενώ σύμφωνα με το Νόμο περί Αξιολογήσεως Υποψηφίων 6 (1)/98 θα κληθεί  σε προφορική εξέταση τριπλάσιος αριθμός των κενών θέσεων νοουμένου ότι επιτύχουν στην γραπτή εξέταση.

Η ημερομηνία, ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο  θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν και με συστημένη ατομική επιστολή.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο σχέδιο υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης  της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου (στον 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός  με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 2021 και ώρα 14:00.  Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25884332.

Σημαντικά: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

Έντυπα αιτήσεων για γραμματειακό προσωπικό 

Έντυπα αιτήσεων για ταχυδρόμους 

Έντυπα αιτήσεων για τεχνικούς μηχανικούς 

trox.pdf194.58 KB
 
17486