333 οι Εταιρείες Διαχείρισης και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Στα €9,9 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων το τρίτο τρίμηνο του 2022

Στις 333 ανήλθαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το 3ο τρίμηνο του 2022, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται στα €9,9 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το 3ο τρίμηνο του 2022 η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 333 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 330 το δεύτερο τρίμηνο του έτους ή 298 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καταγράφοντας άνοδο 0,90% και 11,74%, αντίστοιχα. Από αυτούς, οι 242 έχουν δραστηριότητες. 

Από τους 333 οργανισμούς, οι 212 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι  ΟΣΕ, 43 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 78 Εξωτερικοί Διαχειριστές Κεφαλαίων. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 46 ΔΟΕΕ, 65 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).  

Με βάση τα στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2022,  το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση διαμορφώθηκε στα €9,9 δισ., καταγράφοντας  μείωση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021 η μείωση είναι της τάξης του 14,7%. Η μείωση στην αξία των επενδύσεων  οφείλεται σε εξαγορές, καθώς και σε υποτίμηση (devaluation of assets) ή και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν τα τελευταία δύο έτη, ο τομέας των Συλλογικών Επενδύσεων δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.    

Η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,9 δισ. Περίπου το 62% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση,  προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 12% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 8% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Περίπου το 81,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 11% σε τραπεζικές καταθέσεις, ενώ 5,9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 42,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και 8,7% σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο. 

Συνολικά 208 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 85% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 188 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 56 ΟΕΕ, 54 ΟΕΕΠΑΠ και 65 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 208 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 166 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,4 δισ. ή 23,8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 69,3% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,4%. 

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές(98,8%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 21,3% του συνόλου των επενδυτών είναι επαγγελματίες επενδυτές, 65,8% επαρκώς ενημερωμένοι επενδυτές και μόλις 12,9% ιδιώτες επενδυτές.  

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €386,4 εκατ. (3,913% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €3,1 εκατ. (0,031% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €117,7 εκατ. (1,191% του συνολικού ΕΥΔ), των βιώσιμων επενδύσεων στα €42,9 εκατ. (0,434% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτο-νομισμάτων στα €4,5 εκατ. (0,046% του συνολικού ΕΥΔ).
 

 
24578