40 θέσεις έως και €4500 για 1,5 μήνα δουλειά για Χρυσά Διαβατήρια

Όλες οι πληροφορίες για τις 40 θέσεις Συνεργατών για την Ερευνητική Επιτροπή για τις κατ’ εξαίρεση Πολιτογραφήσεις

Σαράντα συνεργάτες για υποβοήθηση του έργου της αναζητά η Ερευνητική Επιτροπή που έχει συσταθεί για έλεγχο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

>>> ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ <<<

Αυτούσια η προκήρυξη:

Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, η οποία έχει συσταθεί με την Κ.Δ.Π. 406/2020 και Κ.Δ.Π. 467/2020, ανακοινώνει την πρόθεση της για τη μίσθωση υπηρεσιών 40 Συνεργατών για περίοδο 6 εβδομάδων (40 ώρες την εβδομάδα, και ωράριο 08.00 με 16.00), με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Επιτροπής για ακόμη μέχρι 3 εβδομάδες, ως καθορίζεται στην συνημμένη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών» και προσκαλεί Δικηγόρους ή/και Λογιστές/Ελεγκτές ή/και Οικονομολόγους με κατάλληλο μεταπτυχιακό τίτλο, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως καθορίζονται κατωτέρω, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν, είτε Φυσικά είτε Νομικά Πρόσωπα. Στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων πρέπει η αίτηση να γίνει για κάθε Φυσικό Πρόσωπο ξεχωριστά.

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών

1/ Οι ζητούμενες Υπηρεσίες εμπίπτουν στους κωδικούς CPV 79131000, 75130000,75230000.

2/ Διεξαγωγή έρευνας, μελέτη στοιχείων και εξέταση εβδομαδιαίως 16 με 20 δεσμών φακέλων αναλόγως του μεγέθους τους.

3/ Καταγραφή ευρημάτων και σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων.

Β. Απαραίτητα Προσόντα

Για τους Δικηγόρους:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του barrister at Law).
 • Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, ΚΕΦ. 2 και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, ή/και, εγγεγραμμένος Δικηγόρος σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Για τους Λογιστές/Ελεγκτές:

 • Μέλος οποιουδήποτε Σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμου 2017 (Ν.53(Ι)/2017).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Για τους Οικονομολόγους:

 • Πτυχίο στα οικονομικά.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο στις οικονομικές επιστήμες
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Δ. Υποβολή αίτησης και προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. Διευκρινίζεται ότι όσες αιτήσεις ληφθούν μετά την πιο πάνω καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Για τους Δικηγόρους:

 • Αντίγραφο της ετήσιας, εν ισχύ, άδειας Δικηγόρου.
 • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης 1 σελίδας.
 • Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

Για τους Λογιστές/Ελεγκτές:

 • Αντίγραφο πιστοποιητικό μέλους επαγγελματικού σώματος, στο οποίο ανήκουν.
 • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης 1 σελίδας.
 • Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

Για τους Οικονομολόγους:

 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
 • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης 1 σελίδας.
 • Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων να παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

ΣΤ. Επιτροπή Επιλογής- Διαδικασία
Η επιλογή των Συνεργατών που θα προσληφθούν θα γίνει από την Επιτροπή, η οποία θα καλέσει σε σύντομη ατομική συνέντευξη τους επικρατέστερους, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση της. Για το σχηματισμό της κρίσης της κατά την ατομική συνέντευξη, η επιτροπή θα λάβει υπόψη της, την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση και την εξειδίκευσή του.

Νοείται ότι, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή και ανάθεση εργασίας.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν τη «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών». Με την υποβολή της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ο υποψήφιος αποδέχεται τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας και σε περίπτωση που επιλεγεί αναλαμβάνει όπως προσέλθει, εντός προθεσμίας ΔΥΟ (2) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει από τη διαδικασία, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστική εμπλοκή σε περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.
 

 
11898
Thumbnail