70.429 οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα το 3ο τρίμηνο 2023

64726 άτομα στη Γενική Κυβέρνηση και 5703 άτομα στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 70.429, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 64.726 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.703.

>>> Διαβάστε επίσης: 9.174 κενές θέσεις στην Κύπρο - Σε ποιους τομείς οι περισσότερες <<<

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.730, 7.626 και 4.370 άτομα αντίστοιχα.

f

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 672 άτομα (1,0%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 496 άτομα (0,8%), στις Τοπικές Αρχές κατά 89 άτομα (2,1%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 87 άτομα (1,5%).

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2022, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 2.003 άτομα (-2,8%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 2.013 άτομα (-3,2%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 48 άτομα (-1,1%), ενώ αύξηση παρουσιάστηκε στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 58 άτομα (1,0%).
 

Πίνακας

 

Αριθμός Ατόμων

% Μεταβολή

Τ3 2021

Τ2 2022

Τ3 2022

Τ2022/Τ2022

Τ2022/2021

Γενική Κυβέρνηση

64.141

66.787

64.726

-3,1

0,9

Κεντρική Κυβέρνηση

59.860

62.369

60.356

-3,2

0,8

Κυβέρνηση

52.562

53.691

52.730

-1,8

0,3

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

7.298

8.678

7.626

-12,1

4,5

Τοπικές Αρχές

4.281

4.418

4.370

-1,1

2,1

Δημαρχεία

3.161

3.298

3.250

-1,5

2,8

Άλλες Τοπικές Αρχές

1.120

1.120

1.120

0,0

0,0

Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση

5.616

5.645

5.703

1,0

1,5

Ευρύς Δημόσιος Τομέας

69.757

72.432

70.429

-2,8

1,0

 
24983