Αφορά επιχειρήσεις: Παράταση Σχεδίου EMAS - Η νέα προθεσμία

Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο και μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από επιχειρήσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει παράταση για την υποβολή αιτήσεων Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2020 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Η νέα ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, για την καταχώρηση στο Μητρώο EMAS, και για την παροχή της κρατικής χορηγίας, ορίζεται η 6η Νοεμβρίου, 2020. 

Η ημερομηνία αυτή είναι η τελική για την παραλαβή των αιτήσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν από το Τμήμα Περιβάλλοντος πέραν της ημερομηνίας αυτής θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες. 

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος

Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: [email protected].

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το Σχέδιο
Σημειώνεται πως, το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.
 

 
13028