Αγορά Ηλεκτρισμού: Τι αλλάζει μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια

Μια νέα εποχή ξεκινά για την Κύπρο μετά την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας για τα τρία νομοσχέδια

Σε νόμους ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα (23/9) τα τρία νομοσχέδια που προωθήθηκαν από την Κυβέρνηση και αφορούν στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Τι αφορούν οι 3 νέοι νόμοι για την αγορά ηλεκτρισμού <<<

Για το όλο ζήτημα, η Υπουργός Ενέργειας, Νατάσα Πηλείδου, ευχαρίστησε την Ολομέλεια, χαρακτηρίζοντας την ψήφιση τους ως «μεγάλη επιτυχία», επεξηγώντας παράλληλα τις αλλαγές που επέρχονται. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η Υπουργός, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες αλλαγές που επέρχονται στη δομή της αγοράς ηλεκτρισμού με τη σημερινή ψήφιση των Νομοθεσιών, είναι οι εξής:
•    Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου καθίσταται πλέον ένα πλήρως ανεξάρτητο και αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κάτι που απαιτεί ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ως ο αντικειμενικός και ουδέτερος Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
•    Η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της ΡΑΕΚ (δηλαδή το προσωπικό της Αρχής) που μέχρι σήμερα αποτελούν δύο διαφορετικές νομικές οντότητες, συστήνονται ως ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
•    Ενδυναμώνεται η θέση και ο ρόλος των τελικών πελατών ηλεκτρισμού, με την εισαγωγή σειράς νέων προνοιών και δικαιωμάτων. Ανάμεσα σε άλλα, προνοείται το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος τριών εβδομάδων και από την 1/1/2026 εντός μόνο 24 ωρών, η άμεση ή έμμεση συμμετοχή των τελικών πελατών στην αγορά ηλεκτρισμού (ενεργοί πελάτες), η εγκαθίδρυση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, η πρόσβαση των πολιτών σε εργαλεία σύγκρισης προσφορών, το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε έξυπνο μετρητή, το δικαίωμα συμμετοχής τους σε μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι πληροφορίες τιμολογίου και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται κ.ά.
•    Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό και τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και στον ορισμό των ευάλωτων πελατών και των διαφόρων κατηγοριών και μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία τους.

Επισημαίνεται ότι με τη δημοσίευση των Νόμων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτυγχάνεται και επίσημα η εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μερική εναρμόνιση με τις Οδηγίες σε σχέση με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Περαιτέρω, περιέχονται πρόνοιες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή μιας σειράς Κανονισμών της ΕΕ, όπως του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/943 σχετικά με τη εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1485 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 
17323