Αλλαγές στη σύνθεση Επιτροπών του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Ποιοι αλλάζουν θέσεις και πώς καταρτίζονται πλέον οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης έχει συμπληρώσει εννέα (9) χρόνια θητείας στα δύο Διοικητικά Συμβούλια και δεν θεωρείται πλέον ανεξάρτητος, σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου («ΚΤΚ»), περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 2021.   

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της στο ΧΑΚ, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών που συνεδρίασαν στις 26 Οκτωβρίου 2022, αποφάσισαν όπως στη θέση του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη διοριστεί ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων η κα. Πόλα Χατζησωτηρίου.  Ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης θα εξακολουθήσει να υπηρετεί στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών ως μη-ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος. 

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Τεχνολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την μέρα αυτή, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

Πόλα Χατζησωτηρίου (Πρόεδρος) 
Νικόλαος Σοφιανός 
Κωνσταντίνος Ιορδάνου 
 
Επιτροπή Ελέγχου 
Νικόλαος Σοφιανός (Πρόεδρος) 
Arne Berggren 
Πόλα Χατζησωτηρίου 
 
Επιτροπή Τεχνολογίας 
Lyn Grobler (Πρόεδρος) 
Ιωάννης Ζωγραφάκης 
Arne Berggren 
Πόλα Χατζησωτηρίου 
 
Η σύνθεση των ακόλουθων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει: 
 
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος) 
Arne Berggren 
Lyn Grobler 
Μαρία Φιλίππου 
 
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών 
Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος) 
Lyn Grobler 
Κωνσταντίνος Ιορδάνου 
 
 
Επιτροπή Δεοντολογίας   
Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος) 
Μαρία Φιλίππου 

 
24577