ΑνΑΔ: Ψάχνει συνεργάτη για έρευνα και δίνει €165.000

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού θέλει να αξιολογήσει πως τα σχέδια της επηρεάζουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Η προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών έρευνας πεδίου αναφορικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων των σχεδίων της ΑνΑΔ στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επιχειρήσεις της Κύπρου για συμπλήρωση δεκατριών χιλιάδων (13.000) ερωτηματολογίων, που εντάσσονται στην κατηγορία «Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών» αρ. 79311200 κατά CPV, τα οποία κατανέμονται εξίσου έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) τον χρόνο στα δύο (2) έτη της Σύμβασης. 

Το 92% των 6.500 ετήσιων ερωτηματολογίων θα αφορά άτομα και το 8% θα αφορά επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, θα συμπληρωθούν 5.980 ερωτηματολόγια για άτομα και 520 ερωτηματολόγια για επιχειρήσεις ανά έτος.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στις €165.000, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ως ακολούθως: 

(α) €110.000, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 24 μήνες, και 
(β) €55.000, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως πιθανή δαπάνη για το δικαίωμα προαίρεσης, για τους επόμενους 12 μήνες, όπως καταγράφεται στο Μέρος Β: Συμφωνία - Ειδικοί Όροι Σύμβασης των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

Όπως αναφέρεται προσφορά η οποία υπερβαίνει το πιο πάνω ποσό, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών έως τη Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 και οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων.

 
21578