Ανοδικές πιέσεις: Μηνιαία αύξηση 4,1% στις Τιμές Παραγωγού

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2022 έφτασε στις 130,4 μονάδες

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2022 έφτασε στις 130,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 22,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 18,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,2%, των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,9% και της μεταποίησης κατά 1,5%, ενώ σημείωσε μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,9%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 51,8%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 19,7%, μεταποίηση 13,9% και μεταλλεία και λατομεία 6,5%.

>>Διαβάστε επίσης: Βιομηχανική Παραγωγή: Αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με Απρίλη 2021<<

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου (34,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (33,2%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (19,5%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (17,5%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (13,5%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (11,3%).

Πίνακας 1

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης (2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Απρ

2022

Μάι

2022

Μάι 2022/

Απρ 2022

Μάι 2022/

Μάι 2021

Ιαν-Μάι 2022/

Ιαν-Μάι 2021

Μεταλλεία και Λατομεία

103,3

105,3

1,9

6,5

4,8

Μεταποίηση

116,2

117,9

1,5

13,9

11,0

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

156,3

177,0

13,2

51,8

47,8

Παροχή Νερού και Ανάκτηση Υλικών

151,5

147,1

-2,9

19,7

28,1

Γενικός Δείκτης

Εγχώριος

Εξαγωγικός

125,3

128,6

111,2

130,4

134,6

112,0

4,1

4,7

0,7

22,0

24,8

9,5

18,8

21,1

8,7

Πίνακας 2

Κώδικας NACE

Αναθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Μάι 2022/

Απρ 2022

Μάι 2022/

Μάι 2021

Ιαν-Μάι 2022/

Ιαν-Μάι 2021

Γ

Μεταποίηση

1,5

13,9

11,0

10+11+12

Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού

1,1

11,3

8,2

13+14+15

Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών

0,9

6,7

5,9

16

Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα

2,7

34,6

33,7

17+18

Κατασκευή Χαρτιού και Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις

0,3

9,4

7,6

19+20+21

Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων

0,7

1,6

0,6

22

Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες

2,4

19,5

16,8

23

Παραγωγή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

2,5

17,5

12,4

24+25

Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων

3,2

33,2

29,1

26+27

Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

0,4

7,7

6,9

28+29+30

Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών

1,2

13,5

10,3

31+32+33

Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

0,9

9,7

7,9

 

 

 
21596