Άνοιξαν 15 θέσεις Διοικητικών Λειτουργών στον ΟΚΥΠΥ-Λεπτομέρειες

Ο προσφερόμενος μισθός, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις

Δεκαπέντε συνολικά θέσεις Διοικητικών Λειτουργών, προκήρυξε χθες (29/5) μέσω της Επίσημης Εφημερίδας ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι θέσεις αφορούν τις εξής τοποθετήσεις:

 • Διεύθυνση Λευκωσίας
  -2 θέσεις - Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
  -3 θέσεις - Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ
 • Ψυχική Υγεία - 1 θέση (Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας)
 • Διεύθυνση Λάρνακας - Αμμοχώστου
  -3 θέσεις - Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
  -1 θέση - Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
 • Διεύθυνση Λεμεσού - Πάφου
  -2 θέσεις - Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
  ​​​​​​​-1 θέση - Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
 • Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού - 2 θέσεις (Κεντρική Διοίκηση)

Οι θέσεις θα αναφέρονται στον Προϊστάμενο/Διευθυντή του Τμήματος/Διεύθυνσης που θα τοποθετηθούν.

Όλες οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26,541.66 συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Η μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σημειώνεται πως, ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον «περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο» [Ν.168(Ι)/2012].

Επίσης, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. 

Με τη συμπλήρωση 24 μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Τονίζεται, δε, πως ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των 24 μηνών.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.
 • Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 • Διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και επιπέδων εξυπηρέτησης σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.
 • Έχει την ευθύνη της έρευνας, του καταρτισμού και της συγγραφής εκθέσεων και άλλων εγγράφων με βάση τις ανάγκες της διεύθυνσης του Οργανισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασσικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-atLaw), Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Ιστορία, Μαθηματικά. 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημειώνεται πως, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα συνεργασίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για αξιολόγηση
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για αξιολόγηση έχει ως εξής:

1/ Θα προεπιλεγούν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα πιο πάνω

2/ Μετά την προεπιλογή, οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση δεξιοτήτων.

3/ Επιτροπή του ΟΚΥΠΥ θα καλέσει σε προσωπικές συνεντεύξεις αριθμό υποψηφίων με την ψηλότερη κατάταξη στη γραπτή εξέταση δεξιοτήτων.

Υποβολή Αιτήσεων
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22-605475 ή 22-605670.

Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον «Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)» και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, όπως επίσης, και τη Διεύθυνση στην οποία ενδιαφέρονται π.χ. Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα κλπ.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

>>> Όλες οι κυβερνητικές θέσεις που προκηρύσσονται εδώ <<<

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας,1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 19η Ιουνίου 2020 και ώρα 14.30. Σημειώνεται πως, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται.

Τονίζεται ότι, αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

***Αν ψάχνετε δουλειά πάντως, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

 
13693