Άνοιξαν 8 θέσεις Λογιστή στο Γενικό Λογιστήριο/Μισθός από €30.413

Όλες οι πληροφορίες για τις κενές θέσεις Λογιστή στο Γενικό Λογιστήριο – Μέχρι πότε γίνονται δεκτές αιτήσεις

Στην προκήρυξη 8 κενών θέσεων Λογιστή, προχώρησε χθες (27/11) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα έχει ως εξής: Α9 - €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11- €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12 - €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

  • Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία ενός ή περισσότερων κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου ή για την οικονομική διαχείριση Υπουργείου, Τμήματος, Υπηρεσίας ή Γραφείου.
  • Βοηθά και συμβουλεύει τη Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου, όπου είναι τοποθετημένος, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των χρηματο-οικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου και στην αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
  • Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες και μελέτες που του ανατίθενται.
  • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Οι διοριζόμενοι που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν μετά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11, θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.

Υποβολή αιτήσεων
Τονίζεται πως, αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται πως, για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης και για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει να αναφερθεί πως, σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Επισημαίνεται ότι, άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

Σημειώνεται, τέλος, πως αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
 

 
17339