Άνοιξαν θέσεις εργασίας στην Κεντρική Τράπεζα-Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικα όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με Σύμβαση Ορισμένης Διάρκειας σε καθήκοντα που σχετίζονται με τις εργασίες της Διεύθυνσης Εποπτείας και συγκεκριμένα του Τμήματος Οριζόντιων Εποπτικών Λειτουργιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες (χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο) το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 24:00.

ΘΕΣΗ 1 – Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων & Εξουσιοδοτήσεων

Κωδικός Θέσης - ΛΑΔΕΙ

Καθήκοντα και ευθύνες:

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με την:

  • Εξέταση αιτήσεων για ίδρυση ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος / ιδρύματος πληρωμών.

  • Εξέταση αιτήσεων για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικά  ιδρύματα  ή εξέταση αιτήσεων για ίδρυση πιστωτικών ιδρυμάτων.

  • Εξέταση αιτήσεων για διορισμό διοικητικού συμβούλου ή κατόχου καίριας θέσης σε πιστωτικά ιδρύματα.

  • Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.

  • Υποβολή εκθέσεων και εισηγήσεων για τη χάραξη πολιτικής.

  • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή στα Νομικά.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή μέλος σώματος επαγγελματιών λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα δύο ετών τουλάχιστον στο χρηματοοικονομικό τομέα ή/και σε θέματα επεξεργασίας/ανάλυσης/διαχείρισης δεδομένων. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 
Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
Κριτική σκέψη, επιμονή, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).
 
>>> Διαβάστε ακόμη:  Αυτοί είναι οι μισθοί ΠτΔ, ΠτΒ, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων

ΘΕΣΗ 2 – Υπηρεσία Εποπτικής Πολιτικής & Ανάλυσης Τραπεζικών Κινδύνων & Δεδομένων

Κωδικός Θέσης - ΛΕΠ

Καθήκοντα και ευθύνες:

Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναλάβει καθήκοντα σχετικά με την:

Παρακολούθηση νομοθεσίας και σύνταξη νομοθετημάτων και νομικών εγγράφων.
Τροποποίηση / έκδοση νέων οδηγιών της ΚΤΚ προς εποπτευόμενες οντότητες.
Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκές οδηγίες.
Υποβολή εκθέσεων και εισηγήσεων για τη χάραξη πολιτικής.
Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στα Νομικά.

  • Μεταπτυχιακός τίτλος στα Νομικά  ή σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά και κατάλληλη πείρα δύο ετών σε καθήκοντα άμεσα σχετιζόμενα με τα καθήκοντα της θέσης.  

  • Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.


Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
Κριτική σκέψη, επιμονή, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).
 

Απαιτούμενες προϋποθέσεις:

Πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους.
Συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαεπτά χρόνων και οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Κάτοχοι προσόντων για τη θέση ως περιγράφονται πιο πάνω.
Δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
Δεν έχουν απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.
Κάτοχοι πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου από την αστυνομία.

>>> Διαβάστε ακόμη:  Αυτοί είναι οι μισθοί ΠτΔ, ΠτΒ, Υπουργών και άλλων αξιωματούχων

Γενικές Πληροφορίες:

H διάρκεια της σύμβασης εργοδότησης ορισμένης διάρκειας θα είναι για ένα έτος με δικαίωμα της ΚΤΚ για ανανέωση μέχρι και ακόμη ένα έτος.
Οι ετήσιες μικτές απολαβές καθορίστηκαν στα €34.266,94. Από το μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. 
Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ. 
  
Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, πείρα και προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 24:00.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Οι αιτήσεις, για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων, καθώς επίσης και από σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο / προηγούμενους εργοδότη/εργοδότες. Σε περίπτωση που, στο στάδιο υποβολής αιτήσεων, υποψήφιοι δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τη βεβαίωση πείρας τότε αυτή μπορεί να προσκομιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων αλλά όχι αργότερα από την προθεσμία που θα καθορίσει η Τράπεζα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτητών είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

Η ΚΤΚ θα επιβεβαιώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα τη λήψη της κάθε αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με την ΚΤΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.

 
13595