Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Όλες οι πληροφορίες για τις νέες θέσεις εργασίας

Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε σήμερα (12/4) το Κέντρο Αριστείας CYENS.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:

Προκειμένου να ενισχύσει το oικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της  Kύπρου, το Κέντρο Αριστείας CYENS εργάζεται προς την κατεύθυνση παντρέματος της δύναμης της τεχνολογίας με τις καινοτόμες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.

«Το Κέντρο Αριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει:

sdv

Ευθύνες Procurement Manager

• Διαχείριση όλων των διαδικασιών προμηθειών του Κέντρου σε συμμόρφωση με τις εταιρικές, κυβερνητικές και κοινοτικές πολιτικές και πρότυπα προμηθειών, τον κώδικα δεοντολογίας και τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας.

• Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του σχεδίου προμηθειών για να διασφαλίσει ότι όλα τα αγαθά, τα έργα ή οι υπηρεσίες που προμηθεύονται είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

• Χειρίζεται την επικοινωνία με προμηθευτές και προμηθευτές και διασφαλίστε την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την απόδοση του προμηθευτή στην παράδοση αγαθών και υπηρεσιών.

• Υποστήριξη των ομάδων στον προγραμματισμό των δαπανών και διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό διατηρεί καλή γνώση των διαδικασιών προμήθειας και της εφαρμογής τους.

• Διεξαγωγή συνεχούς έρευνας αγοράς για τη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών.

• Επιβλέπει όλες τις διαπιστεύσεις τρίτων (ISO 9001, ISO 14001 κ.λπ.).

• Φροντίζει θέματα εγκαταστάσεων, ασφάλειας, ποιότητας και ελέγχου περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

zyrj

Ευθύνες Facilities Officer

· Μεριμνά για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των θεμάτων που αφορούν το κτήριο-έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

• Βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου επιθεωρούνται, διαχειρίζονται και συντηρούνται αποτελεσματικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Συντονισμός με Εργολάβους, ιδιοκτήτες κτιρίων, πωλητές και προμηθευτές για τη διασφάλιση της επίλυσης διαφόρων θεμάτων που αφορούν τα κτίρια που μπορεί να προκύψουν.

• Βεβαιώνει ότι τα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος πληρούνται σε όλους τους χώρους σύμφωνα με τα Πρότυπα του Κέντρου και την ισχύουσα Νομοθεσία.

• Διεξαγωγή και/ή επίβλεψη εργασιών συντήρησης, επισκευής, υδραυλικών, ηλεκτρικής βοήθειας και οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.

• Επίβλεψη υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη, όπως καθαρισμός, συντήρηση και ασφάλεια.

• Υπεύθυνος για την πιστοποίηση σε διάφορα συστήματα διαχείρισης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς πιστοποίησης (ISO 9001, ISO 14001 κ.λπ.). Παρακολούθηση της εφαρμογής των Συστημάτων αυτών.

• Έλεγχος αποθεμάτων-Τηρεί αρχεία υλικών στην απογραφή- επιβάλλοντας τους Κυβερνητικούς Κανονισμούς που αφορούν τις αποθήκες, υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Προμηθειών.

• Υπεύθυνος για την οργάνωση τυχόν μετακομίσεων που χρειάζονται για το Κέντρο.

• Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια μίσθωσης.

• Υπεύθυνος για την έκδοση των σχεδίων ασφαλείας του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

sv

Ευθύνες Αccounting Officer

·      Χειρίζεται την καθημερινή λογιστική και τήρηση βιβλίων για το Κέντρο.

·      Ελέγχει και εκτελεί πληρωμές και τραπεζικές μεταφορές και ελέγξτε τη συμφωνία τραπεζών/πιστωτών.

·      Τηρεί το μητρώο παγίων

·      Συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ.

·      Προετοιμασία λογαριασμών διαχείρισης και αναφορών για τον Υπεύθυνο Λογιστικής.

·      Προετοιμασία του λογιστικού αρχείου για τον Accounting Manager.

·      Προετοιμασία, βοήθεια και επανεξέταση του έργου της διαχείρισης οικονομικών έργων για βασικά έργα του Κέντρου, ροές εργασίας και δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου.

·      Τήρηση ηλεκτρονικών οικονομικών αρχείων.

·      Βοηθά στην προετοιμασία του προϋπολογισμού και των οικονομικών προβλέψεων και του φακέλου και της διαδικασίας ελέγχου.

·      Διατηρεί το σύστημα επεξεργασίας μισθοδοσίας και τα αρχεία με τη συλλογή, τον υπολογισμό και την εισαγωγή δεδομένων.

·      Προετοιμασία μηνιαίων συμφωνιών μισθοδοσίας

·      Διατηρεί τις πληροφορίες εμπιστευτικές και ασφαλείς, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να διαδραματίσετε ρόλο στις δραστηριότητες διάδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

 
24346