Άνοιξαν θέσεις τεχνικού στην ΚΤΚ - Όλες οι πληροφορίες

Δείτε τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα και τον μισθό

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στο Υποστηρικτικό Προσωπικό (Τεχνικός).

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τις θέσεις:

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί γενικά καθήκοντα συντήρησης, επιδιόρθωσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού της Τράπεζας.
 • Συντηρεί και επιδιορθώνει τις μηχανές επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και των παρελκόμενων μηχανών της Τράπεζας και, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία, προνοεί για την διατήρηση αποθεματικού εξαρτημάτων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της ηλεκτρολογίας ή ισότιμη μόρφωση.
 • Πιστοποιητικό συντηρητή ηλεκτροσυσκευών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν τεχνικού ηλεκτρολογίας αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης.
 • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ενεργητικότητα, πρωτοβουλία και πνεύμα συνεργασίας.
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών, επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής εκτέλεσης καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Κριτική σκέψη.

Σημειώσεις:

Οι κάτοχοι της θέσης, όταν τους ζητηθεί, θα είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι κάτοχοι της θέσης υποχρεούνται να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της Τράπεζας.

Γενικές Πληροφορίες:

1.    Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004, Κ.Δ.Π. 233 του 2004 (όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα) όλες οι θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι εναλλάξιμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες που άπτονται των εργασιών των θέσεων Τμημάτων / Υπηρεσιών που θα κληθούν να στελεχώσουν.

2. Τα άτομα που θα προσληφθούν στην πιο πάνω θέση Υποστηρικτικού Προσωπικού / Τεχνικού θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €13.570Χ592(29)-30.738. Η εν λόγω μισθοδοτική κλίμακα περιλαμβάνει ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%,με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €3.370 το χρόνο.

3.    Χορηγείται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου που λειτουργεί εκτός της ιστοσελίδας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ μέσω του συστήματος EXELSYS και αφού πρώτα καταβληθεί από τους αιτητές το τέλος υποβολής αίτησης, το οποίο καθορίστηκε στο ποσό των τριάντα ευρώ (€30,00) (μη επιστρεπτέο) (μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart.

Ως τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων, έχει καθοριστεί η Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 24:00. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας υποβολής αιτήσεων, καμιά αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Η    αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν από κάθε υποψήφιο. Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων ή / και σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες (όπου εφαρμόζεται).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια:

1.    Υποβολή  ηλεκτρονικής  αίτησης  μέσω  του  συστήματος  EXELSYS,  κατάλληλα

συμπληρωμένης, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ.

2.    Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώρηση ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του συστήματος EXELSYS πρέπει να γίνει η καταβολή του τέλους υποβολής αίτησης που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (€30,00) (μη επιστρεπτέο) (μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart).

3.    Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή το σύστημα της JCC εξάγει απόδειξη πληρωμής στην οποία καταγράφεται ο αριθμός αναφοράς (JCC SMART REFERENCE NUMBER).

4.    Ο αριθμός αναφοράς (JCC Smart Reference Number) είναι απαραίτητο όπως καταχωρηθεί στο σύστημα EXELSYS πριν την τελική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μέσω του συστήματος της EXELSYS.

5.    Αιτήσεις από υποψήφιους που δεν θα έχουν προχωρήσει, μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, στην καταβολή του τέλους υποβολής αίτησης μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

6.    Ως απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.

Προϋποθέσεις:

Κανένας δεν διορίζεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός αν-(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β)    Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ)    Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ)    Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε)    Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για πειθαρχικό παράπτωμα.

Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλετε για σκοπούς πλήρωσης των κενών θέσεων και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξέταση της αίτησής σας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να κοινοποιηθούν στην εταιρεία Exelsys Ltd η οποία θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν για περίοδο 2 χρόνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων, νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή έναρξη διοικητικής έρευνας από εποπτική αρχή της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα:

α) Ενημέρωσης και πληροφόρησης,

β) Πρόσβασης,

γ) Διόρθωσης και διαγραφής,

δ) Εναντίωσης, και

ε) Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

 
21684