Άνοιξε μόνιμη θέση στη Βουλή με μισθό €24.500

Όλες οι λεπτομέρειες

Στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης έχει ανακοινωθεί την 16η Απριλίου 2021, ότι άνοιξε μια μόνιμη θέση Λειτουργού Προϋπολογισμού στη Βουλή με εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α8.

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξης:

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091,
29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479,
44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.
(Συνδυασμένες Κλίμακες).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) ((https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους:
α. Ασκεί καθήκοντα Λειτουργού Προϋπολογισμού και διεκπεραιώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Υπηρεσίας Προϋπολογισμού, όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν στη λειτουργία και υποστήριξη του έργου της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού της Βουλής. 
β. Διεξάγει μελέτες και έρευνες επί θεμάτων προϋπολογισμού και καταρτίζει και υποβάλλει εισηγήσεις προς υποστήριξη της εξέτασης από τη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού, των στρατηγικών σχεδίων των υπουργείων, των δεικτών επίδοσης/απόδοσης, των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων, της αξιολόγησης των στρατηγικών και άλλων κινδύνων και προβαίνει κατόπιν αιτήματος κοινοβουλευτικών επιτροπών ή μεμονωμένων Βουλευτών σε κοστολόγηση κυβερνητικών πολιτικών.
γ. Στηρίζει τον Διευθυντή Υπηρεσίας Προϋπολογισμού στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
δ. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
ε. Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν τούτο απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας και/ή της Βουλής  ευρύτερα.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή στα Χρηματοοικονομικά ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών ή στη Λογιστική (περιλαμβανομένου μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).
(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή  γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και προθυμία στην ανάληψη ευθυνών.
(ε) Ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ταχύτητα υπομνημάτων, μνημονίων, επιστολών και άλλων εγγράφων. 
(στ) Πολυμερής μόρφωση και ευρεία γνώση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων της Κύπρου.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2020 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 
5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν

 
17273