Απόφαση δικαστηρίου – Δεν δικαιώνει εταιρεία για κούρεμα

Ζητούσε cash έναντι των μετοχών που της έδωσαν λόγω κουρέματος

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε σήμερα (3/6) να απορρίψει αγωγή που αφορά το κούρεμα του 2013, δικαιώνοντας έτσι την Τράπεζα Κύπρου. 

Πιο συγκεκριμένα, εταιρεία διεκδικούσε το ποσό των €220.900 τα οποία μετατράπηκαν σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, συνέπεια των μέτρων εξυγίανσης που επιβλήθηκαν τον Μάρτιο του 2013 στην Κύπρο. 

Το συνολικό ποσό των καταθέσεων της εταιρείας απομειώθηκε – πέραν του ασφαλισμένου ποσού των €100.000 – κατά 47,5% και μετατράπηκε σε μετοχές. 

Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία διατηρούσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τρεις λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου με συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο €571.167,36. Συνέπεια των μέτρων εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στην Τράπεζα από την Κεντρική Τράπεζα, απομειώθηκε από τους λογαριασμούς της εταιρείας συνολικό ποσό €220.889,76 το οποίο μετατράπηκε την 30/7/2013 σε 220.900 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 εκάστη. Ποσό το οποίο διεκδικούσε η εταιρεία στην εν λόγω αγωγή της. Αγωγή που απορρίφθηκε τελικά από το δικαστήριο

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, στην απόφαση του σημειώνει μεταξύ άλλων πως το μέτρο της διάσωσης που εφαρμόστηκε στην Τράπεζα Κύπρου ήταν το πλέον ορθό και κατάλληλο υπό τις περιστάσεις, συγκριτικά με άλλα μέτρα. 

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε και τη θέση της εταιρείας ότι υπήρξε αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος της, καθώς και αύξηση της απώλειας επί των καταθέσεων της συνέπεια της μη εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης επί συγκεκριμένων κατηγοριών καταθετών. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως το Δικαστήριο στην απόφαση του σημειώνει επίσης πως από τη στιγμή που τα χρήματα παραδίδονται από τον καταθέτη στην Τράπεζα, παύουν να αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του καταθέτη, αλλά αντίθετα μάλιστα αποτελούν πλέον περιουσιακό στοιχείο της Τράπεζας, και έτσι η εταιρεία δεν μπορεί να τύχει της προστασίας του άρθρου 23 του Συντάγματος. 

Διαβάστε αυτούσια την απόφαση του Δικαστηρίου:

 
24983