Αυτές είναι οι χορηγίες και δωρεές του κράτους για το 2019

Τι ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2019, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο.

Οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές που δημοσιοποιούνται αφορούν πληρωμές πέραν των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ και καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το 2019. Οι χορηγίες/κατά χάριν δωρεές δημοσιεύονται ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι καταστάσεις με τα πιο πάνω στοιχεία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (/Λογιστικές Υπηρεσίες/ Δημοσιοποίηση Στοιχείων/Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών / 2019) – Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών για το 2019).

Σημειώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 

 
12530
Thumbnail