Αυτές οι 5 εταιρείες διαχειρίζονται τα ΜΕΔ των Τραπεζών

Τι άλλαξε στη νομοθεσία – Ποιες εταιρείες εξασφάλισαν τη σχετική άδεια ώστε να να διαχειρίζονται ΜΕΔ Τραπεζών

Οι αλλαγές στις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορά την διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έθεσε τις εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).  

Όπως αναφέρεται στη νέα νομοθεσία όσες εταιρείες θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών Διευκολύνσεων στην Κύπρο, οφείλουν – πέραν κάποιων εξαιρέσεων - προηγουμένως να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Άδεια που εξασφάλισαν 5 εταιρείες. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις:

1/ Altamira Asset Management (Cyprus) Limited
2/ Gordian Servicing Limited 
3/ Themis Portfolio Management Limited 
4/ APS Debt Servicing Cyprus LTD
5/ Hoist Finance Cyprus LTD 

Τι σημαίνει η αλλαγή στη νομοθεσία – Τι αναφέρει η Κεντρική στην Brief 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, επεξήγησε στην Brief πως οι αλλαγές, το καλοκαίρι του 2022, στις αρχικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων έγιναν ώστε πέραν του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (και πέραν της τραπεζικής νομοθεσίας για αδειοδότηση και εποπτεία των τραπεζών), να προστεθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πρόκειται, όπως σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα, για εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης στον ιδιοκτήτη των πιστωτικών διευκολύνσεων, δηλαδή την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έγιναν αφορούν τα ακόλουθα:

  • απλοποίηση του πεδίου εφαρμογής, ώστε αυτός να εφαρμόζεται στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων όπου ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4, του νόμου καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων από πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του νόμου,
  • θέσπιση πλαισίου το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία, είναι ειδικά αδειοδοτημένα, για τον σκοπό αυτό, από την ΚΤΚ. Εφόσον οι διαχειριστές αναλαμβάνουν πλέον εργασίες εκ μέρους των ιδιοκτήτων των δανείων σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δανείων, π.χ. παρακολούθηση εισπράξεων, αναδιάρθρωση ή διακανονισμό, είναι πολύ σημαντικό οι διαχειριστές να υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες και υπό την εποπτεία της ΚΤΚ,
  • την πρόσβαση των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ καθώς επίσης στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους,
  • τη διεύρυνση των εξουσιών της ΚΤΚ, με την προσθήκη εξουσιών για αδειοδότηση, εποπτεία, αναστολή ή ανάκληση άδειας διαχειριστή,
  • βελτίωση των διατάξεων που αφορούν τις ρυθμίσεις σε σχέση με τη διακυβέρνηση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστών και για καλύτερη συνοχή με τις σχετικές Οδηγίες της ΚΤΚ, περιλαμβανομένης διασαφήνισης ότι η επάρκεια της διακυβέρνησης αξιολογείται σε συνεχή βάση, και
  • την σαφέστερη ενημέρωση του κοινού, στην περίπτωση πρόθεσης πώλησης του όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων, μέσω της υποχρεωτικής δημοσίευσης της εν λόγω πρόθεσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες και στην περίπτωση πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου, σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται στον εμπλεκόμενο δανειολήπτη, τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισής του.

Χ.Ζ.

 
24567