Αυτό είναι το διάταγμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Με την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας  του διατάγματος του Yπουργού των Oικονομικών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έγινε και το τελευταίο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη τους . Το διάταγμα φέρει την ονομασία «Ο περί της Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού» και περιγράφει λεπτομερώς την διαδικασία και τις παραμέτρους του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Αφορά ηλεκτρονικές πωλήσεις ενυπόθηκων ακινήτων.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η ειδοποίηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εκδίδεται από τις τράπεζες και επιδίδεται στον οφειλέτη τουλάχιστον 30 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Επίσης δημοσιεύεται και η ειδοποίηση 30 μέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν εγγραφεί προηγουμένος  ως υποψήφιοι προσφοροδότες στο ηλεκτρονικό σύστημα και έχουν εγκριθεί.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα του πλειστηριασμού θα καταγράφονται με πλήρη χρονοσήμανση οι υποβληθείσες προσφορές, με την πλειοδοσία να ξεκινά από την επιφυλασσόμενη τιμή και τους υποψήφιους προσφοροδότες να ενημερώνονται άμεσα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά κατατάσσεται πρώτος ως ο υψηλότερος προσφοροδότης.

Οι υποψήφιοι προσφοροδότες υποβάλλουν προσφορές οι οποίες είναι ανέκκλητες και δεν περιλαμβάνουν όρο ή επιφύλαξη.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πλειστηριασμό

1) Πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του 2% του μετοχικού κεφαλαίου του ενυπόθηκου δανειστή ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή αντιπρόσωπος του ή σύζυγός του ή γονέας του 

2) Αν είναι  λειτουργός, διευθυντής, εργαζόμενος του ενυπόθηκου δανειστή

3)Αν είναι λειτουργός, διευθυντής, αντιπρόσωπος ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

4) Οι εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης για το υπό πώληση ακίνητο και οι συγγενείς αυτών μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας.

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοιχτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές σε προκαθορισμένο χρονικά διάστημα.

Διαβάστε  το υπουργικό διάταγμα εδώ
 

 
24345