Αυτοί έλαβαν πάνω από €1 εκ. από το κράτος το 2020-Δείτε τη λίστα

Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2020 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις οικονομικές συναλλαγές του κράτους για το 2020, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Ν.38(Ι)/2014.

Δημοσιοποιούνται σε συνολική βάση για όλη την Κυβέρνηση, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2020 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μαζί με περιγραφή της κύριας φύσης των συναλλαγών τους.

>>> Δείτε αυτούσιο τον κατάλογο εδώ <<< 

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητικών πληρωμών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Ιδού οι συναλλαγές της Κυβέρνησης άνω των €5.000 κατά το 2020 <<<

Οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές, πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το κράτος.
- Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες, διάφορες εισφορές του κράτους ως εργοδότης όπως για παράδειγμα εισφορές ΓεΣΥ, και τέλος, άλλους σκοπούς.
- Εξαιρούνται ευαίσθητες πληρωμές όπως για παράδειγμα δαπάνες άμυνας, πληρωμές για εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους, καθώς και πληρωμές για τις οποίες το κράτος ενεργεί αποκλειστικά ως ενδιάμεσος φορέας.
- Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα παρουσιάζονται με φθίνουσα κατάταξη με βάση το ποσό της πληρωμής τους.

 
20766