Bioland Project 33: Ετοιμάζει φωτοβολταϊκό πάρκο στη Λάρνακα

Ο σκοπός της δημιουργίας του - Η οδική κυκλοφορία θα επηρεαστεί για περιορισμένη χρονική περίοδο - Δείτε φωτογραφίες

Στο πλαίσιο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η εταιρεία Bioland Project 33 Ltd που εδρεύει στο Δήμο Αραδίππου, προγραμματίζει την κατασκευή  Φωτοβολταϊκού πάρκου, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Μελέτη.

Το Φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) Συστήματα με ισχύ μέχρι 0.90 MW, αναφερόμενο στη μελέτη ως Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ).  

Το ΠΕ πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κοινότητα Τερσεφάνου, στην Επαρχία Λάρνακας. Για τις ανάγκες του ΠΕ θα τοποθετηθούν 2244 πλαίσια ισχύος 400 Watt και η παραγόμενη ενέργεια υπολογίζεται να ανέρχεται στα 1.485 GWh/έτος. 

,mljb

Ο σκοπός της δημιουργίας του ΦΒ πάρκου

Σκοπός της υπό μελέτη διεργασίας είναι η ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και η εξεύρεση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης, στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις των κατοίκων και χρηστών της περιοχής μελέτης. Επίσης η μελέτη έχει ως σκοπό: 

-    την διαπίστωση του βαθμού  επηρεασμού αυτών των παραγόντων, επιμέρους και συναθροίστηκα 

-    την υποβολή εισηγήσεων/μέτρων για την αποφυγή, ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα εντοπισθούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν 

-    τον εντοπισμό, επιμέρους και συναθροίστηκα, των επιπτώσεων και του βαθμού τους, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν, αποφευχθούν, ελαχιστοποιηθούν, αποκατασταθούν ή αναπληρωθούν και που θα παραμείνουν σοβαρές και μετά τη λήψη των μέτρων που εισηγούνται οι Μελετητές.  

μξκβκξ

Το ΦΒ πάρκο θα αποτελείται από τα ακόλουθα υλικά και υποδομές: 

-    Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 2244 πλαίσια ισχύος 400 Watt  
-    Μεταλλικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων 
-    Μετατροπείς δικτύου: 8 τεμάχια 
-    Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 
-    Δωμάτιο Μετρητή ΑΗΚ: Εμβαδόν 24.75 m² 
-    Δωμάτιο Παραγωγού: Εμβαδόν 9.00 m² 
-    Ερμάρι μετρητών: Εμβαδόν 1.70 m² 
-    Περίφραξη περιμετρικά του τεμαχίου: Μήκος 701 m 
-    Χώρο στάθμευσης 

Υποστηρικτικές προσωρινές αναπτύξεις:  

-    Καλυμμένος χώρος εστίασης προσωπικού 
-    Χώρος υγιεινής (Χημικές Τουαλέτες) 
-    Αποθήκη κλειστού τύπου (Container) 

Το σύστημα παραγωγής αναμένεται ότι θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα ελέγχεται από αυτόματο κεντρικό σύστημα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετηθούν στις βάσεις υπό κλίση 30° από τον οριζόντιο άξονα. 

,μλξβλ

 Όλα τα πλαίσια θα συνδεθούν με τους μετατροπείς μέσω καλωδίων οι οποίοι θα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και θα την διοχετεύουν στο δίκτυο της Α.Η.Κ.. 

Για την κατασκευή του ΠΕ, θα ακολουθηθεί η παρακάτω τυπική διαδικασία. Τα στάδια που παρατίθενται πιο κάτω, δεν αντιπροσωπεύουν τον προγραμματισμό εργασιών για το συγκεκριμένο έργο αλλά τα βασικά στάδια εργασιών ενός τυπικού προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας ίδιου τύπου.  

,μξ βλ

-    Χωματουργικά έργα διαμόρφωσης του χώρου 
-    Κατασκευή βάσεων των οικίσκων 
-    Κατασκευή περίφραξης 
-    Τοποθέτηση των βάσεων και των στηρίξεων 
-    Τοποθέτηση οικίσκου  
-    Τοποθέτηση δωμάτιου μετρητών  
-    Τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
-    Τοποθέτηση εγκαταστάσεων συναγερμού  
-    Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας  
-    Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοτάξιο  
-    Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων -     Έλεγχος λειτουργίας και δοκιμών αποδοχής του έργου -     Σύνδεση με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 

Το ΠΕ υπολογίζεται προκαταρκτικά να ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. 

ξκβκξ

Η οδική κυκλοφορία θα επηρεαστεί για περιορισμένη χρονική περίοδο

Από συγκοινωνιακής απόψεως, η Τερσεφάνου συνδέεται στα νοτιοανατολικά με το χωριό Κίτι και στα νοτιοδυτικά με το χωριό Κιβισίλι με σκυρόστρωτο δρόμο. Επίσης, στα βόρεια της Κοινότητας υπάρχει οδικό δίκτυο που ενώνει την Κοινότητα με τον αυτοκινητόδρομο. Το οδικό δίκτυο της Κοινότητας χαρακτηρίζεται ως ανεπτυγμένο.  

Το ανατολικό και το νότιο άκρο του υπό μελέτη τεμαχίου εφάπτονται με χωματόδρομους. Η πρόσβαση στο υπό μελέτη τεμάχιο πραγματοποιείται από τον εγγεγραμμένο χωματόδρομο που εφάπτεται στο  βορειοδυτικό άκρο του τεμαχίου.  

νμη

Κατά την κατασκευή και κατά τον τερματισμό λειτουργίας του ΦΒ πάρκου η οδική κυκλοφορία θα επηρεαστεί για περιορισμένη χρονική περίοδο. Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με φορτηγά τα οποία δεν αναμένεται να συναντήσουν αλλά ούτε και να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή την κυκλοφορία της περιοχής, λόγω του μικρού κυκλοφοριακού φόρτου του τοπικού οδικού δικτύου. Επιπρόσθετα,  θα χρειαστεί η μεταφορά του οδοστρωτήρα, εκσκαφέα, φορτηγού για μεταφορά προκατασκευασμένου οικίσκου, αναμεικτήρας σκυροδέματος (βαρέλα) και ανυψωτικού. 

ξβκξ

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση καθώς οι επισκέψεις στο χώρο του ΦΒ πάρκου θα πραγματοποιούνται μεμονωμένα κάθε τρεις (3) μήνες για καθαρισμό των πλαισίων και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα/βλάβη στο φωτοβολταϊκό πάρκο. Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα γίνονται άσκοπες μετακινήσεις οχημάτων. 

λξβξλ

 
24355