Βιώσιμο το δημόσιο χρέος την τριετία 2023 – 2025

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου κρίνεται βιώσιμο με όλα τα σενάρια στα οποία υιοθετούνται δυσμενέστερες προβλέψεις
  • Χρηματοδοτικές ανάγκες €1520  εκατ. το 2023
  • €1000 εκ. Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα
  • Η Κύπρος περνά τα σενάρια ανάλυσης ευαισθησίας

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Στο €1520 εκ. κυμαίνεται το ετήσιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Κύπρου για το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Δημοσίου Χρέους. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση και αφορά την περίοδο Ιαν. - Δεκ. 2023, ως εξής: 

•    Εγχώρια 3-μηνιαία Γραμμάτια Δημοσίου €300 εκ. 
•    Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα (ΕΜΤΝ) €1000 εκ. 
•    Εξαετή Εγχώρια Ομόλογα προς Φυσικά Πρόσωπα €40 εκ. 
•    Δάνεια από υπερεθνικούς οργανισμούς (ΕΤΕ, ΤΑΣΕ, ΕΕ) €180 εκ. 

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου κρίνεται βιώσιμο με όλα τα σενάρια στα οποία υιοθετούνται δυσμενέστερες προβλέψεις από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής για την τριετία 2023-2025. Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) που έχει γίνει από το Υπουργείο, τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

•    Σενάριο 1: αύξηση των πραγματικών επιτοκίων κατά το μισό της τυπικής απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως. Αν και παρουσιάζει απόκλιση από το βασικό σενάριο, το δημόσιο χρέος καταγράφει πτωτική τάση, στο 78,5% του ΑΕΠ το 2025, αποκλίνοντας κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες από το βασικό σενάριο και ως εκ τούτου κρίνεται βιώσιμο.

•    Σενάριο 2: μείωση πραγματικού ΑΕΠ κατά το μισό της τυπικής απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως. Παρουσιάζει απόκλιση από το βασικό σενάριο γύρω στις 18,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους ιστορικούς αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2012-14 και 2020, φθάνοντας στο 95,6% το 2025. Παρουσιάζεται ως οριακά αυξημένο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, από 93,8% δηλαδή το 2024. 

•    Σενάριο 3: μείωση του πρωτογενούς ισοζυγίου κατά το μισό της τυπικής απόκλισης του 10-ετούς ιστορικού μέσου όρου, ετησίως. Ως εκ τούτου καταγράφονται ψηλότερα ποσοστά του χρέους ως προς το ΑΕΠ, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Ωστόσο, η τάση που παρουσιάζει είναι πτωτική και το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο, γύρω στο 82,8% του ΑΕΠ το 2025, το οποίο αποκλίνει κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες από το βασικό σενάριο.

•    Σενάριο 4: με συνδυασμό των τριών σεναρίων πιο πάνω (κατά το 1/4 της τυπικής απόκλισης των 10-ετούς ιστορικών μέσων όρων, ετησίως) αν και παράγει ψηλότερο ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με το βασικό σενάριο, το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική τάση και μειώνεται κάτω του 90% του ΑΕΠ το 2025. Το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο.

Το Γραφείο Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους εξηγεί ότι «κάθε συναλλαγή δανεισμού στοχεύει στη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου των ταμειακών αποθεμάτων, στην αναχρηματοδότηση του ανεξόφλητου δημόσιου χρέους, και  στην κάλυψη άλλων αναγκών που απορρέουν από την κυβερνητική πολιτική. 
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης του δημόσιου χρέους είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται στον κατάλληλο χρόνο και ότι το κόστος δανεισμού είναι το χαμηλότερο δυνατό μεσοπρόθεσμα.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
24967