CEO αναζητεί το Ταμείο Συντάξεων της Cyta (Λεπτομέρειες)

Ο μισθός, τα ωφελήματα, τα καθήκοντα και τα ακαδημαϊκά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι
 • Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την θέση λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου και όλοι οι αιτητές θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Θέση Γενικού Διευθυντή με ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων αλλά και αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, προκήρυξε χθες το Ταμείο Συντάξεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta). Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου και θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του Ταμείου, διασφαλίζοντας την εκτέλεση των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΔΩ <<<

Καθήκοντα
Ειδικότερα, τα κύρια καθήκοντα του/της κατόχου της θέσης θα είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου του Ταμείου καθώς και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με βάση τους άξονες που θα καθορίζονται από το επιχειρηματικό σχέδιο του Ταμείου, πάντα σε συντονισμό με τη Διαχειριστική Επιτροπή και με την Οικονομική Διεύθυνση.

Επίσης, θα έχει την ευθύνη για παρακολούθηση εφαρμογής των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IORPII) και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με τη διακυβέρνηση του Ταμείου καθώς και παρακολούθηση εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη της στήριξης της Διαχειριστικής Επιτροπής καθώς και του ορθού συντονισμού και οργάνωσης του Ταμείου ως προς την ανάπτυξη και υλοποίηση της Στρατηγικής του, για μεγιστοποίηση της απόδοσής του στα πλαίσια αποδεκτού ρίσκου. 

Επιπρόσθετα, θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.

Ακαδημαϊκά / Επαγγελματικά Προσόντα
Τα Ακαδημαϊκά-Επαγγελματικά Προσόντα της θέσης είναι: 

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα των Οικονομικών, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο ή/και εγγεγραμμένο µέλος σε ένα από τα ακόλουθα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ACA, ACCA, CPA.
  Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν ή πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της Νομικής, Μηχανικής, Μαθηματικών, Φυσικής ή σε άλλο συναφή κλάδο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και εγγεγραμμένο µέλος σε ένα από τα ακόλουθα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ACA, ACCA, CPA.
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια εργασιακής πείρας εκ των οποίων τα 5 χρόνια (το ελάχιστο) να είναι σε διευθυντική θέση με αποδεδειγμένα προσόντα και ικανότητες.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Πέραν των πιο πάνω, ο υποψήφιος για την θέση του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου Συντάξεων της Cyta, θα πρέπει να έχει και τα εξής προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Επαγγελματισμός, ήθος και ομαδική νοοτροπία.
 • Ικανότητα επίτευξης στόχων.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες καθώς και άριστη ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα συνθετικής και επιχειρηματικής σκέψης, ευχέρεια στη ταχεία λήψη αποφάσεων.
 • Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων, χειρισμού πολλαπλών εργασιών, τήρησης προθεσμιών, οριοθέτησης / διαχείρισης έργων.

Ωφελήματα
Σε σχέση με την αμοιβή και τα ωφελήματα, το Ταμείο Συντάξεων της Cyta αναφέρει πως, προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων. Ειδικότερα:

 • Η θέση είναι «αορίστου χρόνου».
 • Η αντιμισθία της θέσης θα κυμανθεί από €55.000 μέχρι €75.000 ετησίως, αναλόγως προσόντων και πείρας.
 • Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν στην αίτησή τους το προσδοκώμενο πακέτο μισθού και ωφελημάτων.

Άλλες πληροφορίες
Πέραν των πιο πάνω, το Ταμείο Συντάξεων διευκρινίζει και τα πιο κάτω:

 • Οι αιτήσεις να υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, με στάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων, επαγγελματικών τίτλων, εργασιακής πείρας, κλπ.
 • Οι αιτητές που θα προκριθούν από την αξιολόγηση των αιτήσεων θα κληθούν σε προφορική εξέταση / συνέντευξη.
 • Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, παρακαλούνται να υποβάλουν αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αιτιολογικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δε θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δε θα γίνονται δεκτές.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων
«Αν πιστεύετε ότι τα προσόντα σας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αν η θέση σας φαίνεται ελκυστική και ενδιαφέρουσα, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα διά χειρός, σε σφραγισμένο φάκελο (αναγράφοντας ‘Θέση Γενικού Διευθυντή Ταμείου Συντάξεων’), στο Κιβώτιο Προσφορών της ΑΤΗΚ, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΤΗΚ, οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία», επισημαίνει το Ταμείο.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τονίζεται πως, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 10.00 π.μ., και ότι όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 22701351 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] 

Αναλυτική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων -σε μορφή pdf- εδώ.

***Αν ψάχνετε δουλειά πάντως, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
10793
Thumbnail