Δάνεια: Ποιοι δικαιούνται αναστολή δόσεων & μέχρι πότε (ΔΙΑΤΑΓΜΑ)

Όλες οι λεπτομέρειες για το μέτρο αναστολής δόσεων δανείων / Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Το Διάταγμα βάσει του οποίου θα δοθεί νέα περίοδος αναστολής της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για πιστωτικές διευκολύνσεις προς τράπεζες, για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, εξέδωσε σήμερα (15/1) ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

>>> ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΔΩ <<<

>>> ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΔΩ <<<

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Διάταγμα, τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021 και από αυτά εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζόμενοι και Επιχειρήσεις, οι οποίοι υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα Διατάγματα του έτους 2020, η εκδήλωση ενδιαφέροντος τους εγκρίθηκε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και έχουν συμπληρώσει περίοδο εννέα μηνών σε αναστολή.

Τα έκτακτα μέτρα, τονίζεται, καλύπτουν μόνο πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και από μη πιστωτικά ιδρύματα και μεσίτες πιστώσεων για σύναψη συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία.

>>> Διαβάστε ακόμη: Περιμένεις ανεργιακό ή άλλο επίδομα; Ποιες αιτήσεις εξετάζονται <<<

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις
Βάσει, δε, του Διατάγματος αναστέλλεται για ορισμένα/ους (ι) φυσικά πρόσωπα, (ιι) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιιι) Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο 1(γ) της παραγράφου 3, οι οποίες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Πιστωτικές διευκολύνσεις σε φυσικά πρόσωπα ή Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως σκοπού με υποθήκη την κύρια κατοικία με αγoραία αξία μέχρι €350.000.
  • Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού σε εταιρείες και αυτοτελώς εργαζομένους οι εργασίες των οποίων βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 που εκδόθηκε από τον Υπουργό Υγείας δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260) στις 8 Ιανουαρίου 2021.
  • Πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού σκοπού σε εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίες διέπονται από τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο.
  • Πιστωτικές διευκολύνσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες πιο πάνω, οι δικαιούχοι των οποίων υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος με βάση τα διατάγματα του έτους 2020, η εκδήλωση ενδιαφέροντος τους εγκρίθηκε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και οι οποίοι δεν ζήτησαν να τους επιστραφεί το ποσό των δόσεων των πιστωτικών διευκολύνσεων προς το πιστωτικό ίδρυμα που ήταν πληρωτέες και καταβλήθηκαν μεταξύ τις 30 Μαρτίου 2020, ημερομηνίας δημοσίευσης του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Διατάγματος του 2020, και της ημερομηνίας της αίτησής τους εντός
  • του 2020.

Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο 1(γ) της παραγράφου 3 καθώς και δάνεια που συνομολογήθηκαν στην Κύπρο και τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο και ανήκουν στις κατηγορίες του παρόντος εδαφίου.

Νοείται περαιτέρω ότι, η διάρκεια της περιόδου, δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

>>> Διαβάστε επίσης: Ο Αβέρωφ εξήγγειλε το ΕΣΤΙΑ 2 – Ποιους αφορά (Λεπτομέρειες) <<<

Άλλες προϋποθέσεις
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων των δικαιούχων που αναφέρονται πιο πάνω προϋποθέτει την μη παρουσία καθυστερήσεων στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID - 19.

Επισημαίνεται ακόμη πως, δικαιούχοι οι οποίοι διατηρούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαν πέραν των 30 ημερών σε καθυστέρηση δύνανται να αιτούνται αναστολή της υποχρέωσης καταβολής της δόσης και των τόκων, νοουμένου ότι οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού δεν υπερβαίνουν τα εκατόν ευρώ (€100) για δάνεια λιανικής τραπεζικής και πεντακόσια ευρώ (€500) για επιχειρηματικά δάνεια.

Τονίζεται επίσης πως, η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξαιρεί πιστωτικές διευκολύνσεις που υπογράφηκαν μετά τις 30 Μαρτίου 2020 νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του Διατάγματος:

Νοείται ότι, με την υποβολή του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους 2021 και νοουμένου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, ενεργοποιείται το δικαίωμα του δανειολήπτη για αναστολή των δόσεων και των τόκων από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του χρηματοοικονομικού οργανισμού επί των αιτημάτων αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων πραγματοποιείται, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2021 το αργότερο. Αν κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις εξελίξεις, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της λήψης των σχετικών αποφάσεων από μέρους των χρηματοοικονομικών οργανισμών δύναται να επεκταθεί με την έκδοση πρόσθετου Διατάγματος του Υπουργού.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι δόσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν πληρωτέες από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος και έπειτα, και έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, επιστρέφονται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης. Εάν ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των ποσών αυτών, αυτά παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν.

Νοείται έτι ότι περαιτέρω ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει τo δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν πληροί τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο.

Διευκρινίζεται, ακόμη, πως οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων.

Νοείται ότι, το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητό, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Νοείται περαιτέρω ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο χρειάζεται για να αποπληρωθεί τελικώς το κεφάλαιο και οι τόκοι ούτως ώστε να μην διαφοροποιηθούν οι δόσεις μετά την 01/07/2021 αλλά να συνεχίζει το δάνειο να εξυπηρετείται σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι - αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή - θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης και το ποσό ή τα ποσά αυτά τεκμαίρεται/ονται ως προπληρωμή έναντι του προγράμματος αποπληρωμής.

Με βάση, εξάλλου, το Διάταγμα, αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από χρηματοοικονομικό οργανισμό που αναφέρεται πιο πάνω. 

Τονίζεται, τέλος, πως η μη καταβολή δόσεων κατά τη περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.  
 

 
16460