Διαπιστώσεις & συστάσεις της Ελεγκτικής προς Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στα σημαντικότερα ευρήματα η παρακολούθηση της εκτέλεσης Προϋπολογισμού δεν γίνεται με τη χρήση του ειδικού προγράμματος

Η Ελεγκτική Υπηρεσία με πολυσέλιδη ειδική έκθεση για τα έτη 2019 και 2020 προβαίνει σε διαπιστώσεις και συστάσεις σε σχέση με τη χρηστή διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρεται ότι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δεν γίνεται με τη χρήση του ειδικού προγράμματος του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου, αλλά με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (Microsoft Excel Spreadsheets), το οποίο παρουσιάζει αδυναμίες, προσθέτοντας ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία σύστησε όπως εφαρμοστεί το εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα του Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

Η ΕΥ αναφέρει περαιτέρω ότι δεν εξασφαλίστηκε εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου για μεταφορές Κονδυλίων μεταξύ άρθρων του Προϋπολογισμού που έγιναν το 2019 και ότι σύστησε όπως η σχετική έγκριση του Συμβουλίου να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων.

>>Διαβάστε επίσης: Οδυσσέας: Θέτει θέμα διπλής ιδιότητας για Γενικό Εισαγγελέα<<

Προσθέτει ότι δεν έχει συσταθεί Μεικτή Επιτροπή, η οποία να παρακολουθεί την εφαρμογή των προνοιώντων Συμφωνητικών Συνεργασίας, μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Υγείας/Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Επίσης, στη Μεικτή Επιτροπή που θα συσταθεί, θα συμμετέχει Μέλος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων και σύστησε όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ τη σύσταση Μεικτής Επιτροπής, το συντομότερο δυνατόν, στην οποία να συμμετέχει εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν θα παρέχει υπηρεσίες Πανεπιστημιακού Ιατρού στον ΟΚΥπΥ.

Παρατηρεί ότι ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπιστημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι Μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) και σύστησε όπως οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Συστήνει όπως επανεξεταστεί το ποσοστό των επιπρόσθετων απολαβών για κλινική εργασία και όπως στο Συμφωνητικό Συνεργασίας περιληφθεί αναφορά για μετρήσιμα κριτήρια της κλινικής εργασίας που πρέπει να διενεργείται ετησίως από τουςΠανεπιστημιακούς Ιατρούς.

Προτείνει περαιτέρω όπως η καταχώρηση των ωρών διδασκαλίας στο Σύστημα της Ιατρικής Σχολής,στο Σύστημα γίνεται από ανεξάρτητο άτομο.

Ανάμεσα στις συστάσεις είναι όπως το Πανεπιστήμιο προβαίνει στη διερεύνηση περιπτώσεων ενδεχόμενης διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές ή είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες, ενδεχομένως χωρίς να εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το Συμβούλιο και χωρίς το Πανεπιστήμιο να προβεί στη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, παρατηρεί η ΕΥ προσθέτοντας ότι σύστησε τη διερεύνηση κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί έγκριση και, στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, τη λήψη μέτρων.

Αποτελεί επίσης σύσταση της ΕΥ όπως καθοριστεί ανώτατο όριο δεδουλευμένης αντιμισθίας, από ερευνητικά προγράμματα και όπως το Πανεπιστήμιο εφαρμόσει μηχανισμό καταγραφής του πραγματικού διδακτικού φόρτου.

Πρόσθετα συστήνει όπως ακολουθούνται οι αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αδειών.

Εισηγείται όπως το Πανεπιστήμιο και το ΥΠΠΑΝ προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις  του Κανόνα και των Κανονισμών, για τις υπεράριθμες θέσεις αντίστοιχα ώστε να συνάδουν με το Σύνταγμα.

Σε ό,τι αφορά την άδεια άνευ απολαβών για περίοδο πέντε ετών σε Καθηγητή, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, η ΕΥ αναφέρει ότι η άδεια παραχωρήθηκε παρά την ύπαρξη νομικών γνωματεύσεων στις οποίες αναφέρεται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο για τον Καθηγητή, με την ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανεπιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνεται, ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθηγητή για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναφέρει προσθέτοντας ότι σύστησε όπως το Πανεπιστήμιο ανακαλέσει την απόφαση, που αφορά στην κατ ́εξαίρεση παράταση εργοδότησης και προχωρήσει στην απονομή στον Καθηγητή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή.

Παρατηρεί ότι κατά την περίοδο 8.8.2022 – 12.8.2022 και 22.8.2022 – 26.8.2022 το Πανεπιστήμιο εφάρμοσε το μέτρο της εξ ́ αποστάσεως εργασίας, το οποίο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τερματίστηκε την 15.5.2022. Επίσης, την πρώτη εβδομάδα του 2022 χαρίστηκαν δύο εργάσιμες ημέρες σε όλο το διοικητικό προσωπικό.

Αναφορικά με την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,  η ΕΥ διαπίστωσε σοβαρή αδυναμία του Πανεπιστημίου στη διαχείριση του Έργου, παρά το γεγονός ότι διαθέτει επαρκώς στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων σημειώνοντας ότι έχει διπλασιαστεί ο χρόνος της σύμβασης.

Επίσης διαπίστωσε σημαντική καθυστέρηση στην ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03 του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προσθέτει ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, η καθυστέρηση υπερβαίνει τους 12 μήνες, με ενδεχόμενο, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα, να αυξηθεί στους 18 μήνες.

Για την ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου διαπίστωσε ότι ο Ανάδοχος έχει υποβάλει προς τον Μηχανικό του Έργου αριθμό επιστολών/αιτημάτων για διάφορα θέματα, με πρόθεση την υποβολή απαιτήσεων για παράταση χρόνου, εξέφρασε ανησυχία για τον μη έγκαιρο χειρισμό του θέματος και ζήτησε όπως υποβληθεί στην ΕΥ η σχετική αλληλογραφία με τις θέσεις/τοποθετήσεις του Μηχανικού ή/και του Συντονιστή Έργου.

Για τη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο του Γυμνασίου Φανερωμένης στη Λευκωσία, η ΕΥ αναφέρει ότι εξέφρασε τη διαφωνία της για ανάθεση των εργασιών στον υφιστάμενο Ανάδοχο.

Σε ό,τι αφορά το  Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του τέως Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του Δημάρχου Λευκωσίας και του Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο του Γυμνασίου Φανερωμένης, η Ελεγκτική Υπηρεσία επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα της απόφασης για υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου.

Η ΕΥ διαπίστωσε περαιτέρω ότι το Πανεπιστήμιο και οι Σύμβουλοι Μελετητές δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου, της ανέγερσης του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου.

Η ΕΥ παραθέτει επίσης σειρά διαγωνισμών για διάφορες προμήθειες προς το Πανεπιστήμιο για τις οποίες αναμένει απαντήσεις.

Η πολυσέλιδη ειδική έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

ΚΥΠΕ

 
24987