Διάταγμα για δίδακτρα Πανεπιστημίων - Δεν αυξάνονται

Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με το διάταγμα

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 8 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, εξέδωσε, στις 25 Ιουνίου 2021, Διάταγμα με το οποίο ορίζει ότι με βάση την πρώτη επιφύλαξη της υποπαραγράφου  (ii) της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 των πιο πάνω Νόμων, δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, διότι ο ετήσιος πληθωρισμός κατά το 2020 ήταν -0,6%.

 
20051