Δόθηκαν 16 δάνεια αξίας €11 εκατ. με κρατικές εγγυήσεις

Ο ΥΠΟΙΚ μπορεί να παραχωρήσει κυβερνητικές εγγυήσεις μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού του 1 δις ευρώ

Δόθηκαν 16 δάνεια αξίας €11.065.000, με την συμμετοχή τριών Τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank και η Eurobank Cyprus), μέσω του Σχεδίου για Παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται πως, το υπόλοιπο των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022 ανέρχονταν σε €7.296.071.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000), σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:


Με βάση το άρθρο 3(1) των περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους Νόμων του 2021 (Ν. 110(Ι)/2021 και Ν. 160(Ι)/2021) (εφεξής «ο Νόμος»), ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβαίνει στην παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων μέχρι την εξάντληση του συνολικού ποσού του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000), σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, ως προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου.

2. Για το σκοπό αυτό λήφθηκε έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [1], τηρήθηκαν οι απαιτήσεις που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και κατόπιν της επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας του πλαισίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις, μέχρι 31/03/2022 (με δυνατότητα για υπογραφή των συμβάσεων δανειοδότησης μέχρι 30/06/2022),.

3. Ο Υπουργός Οικονομικών με βάση το άρθρο 13(1) του Νόμου έχει εκδώσει το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 439/2021), το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/11/2021 (εφεξής «το Διάταγμα») με βάση την παράγραφο 3(4) του οποίου απεύθυνε πρόσκληση προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων για την έκδοση νέων δανείων η οποία πρόσκληση είχε ισχύ για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος.

4. Ο Υπουργός Οικονομικών, στις 23/12/2021, αποφάσισε την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους €510 εκ., στα ακόλουθα εφτά (7) Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία εκδήλωσαν εμπρόθεσμα ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων:

1

5. Με βάση τα τελικά στοιχεία, συμμετείχαν στο Σχέδιο τρείς Τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank και η Eurobank Cyprus), οι οποίες παραχώρησαν συνολικά 16 δάνεια ποσού €11.065.000. Το υπόλοιπο των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022 ανέρχονταν σε €7.296.071.

 

 
24571