Εδώ θα στεγαστεί το νέο κτηματολόγιο με κόστος €18,5 εκ. - ΧΑΡΤΗΣ

Τι αναφέρει ο διαγωνισμός για τα νέα γραφεία του Κτηματολογίου στη Λευκωσία

Προκηρύχθηκε χθες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο διαγωνισμός για ανέγερση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στην Αγλαντζιά. Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο «Μελέτη-Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση», με προϋπολογισμό €18.500.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ με βάση τα χρονοδιαγράμματα του σχεδιασμού και κατασκευής των νέων γραφείων η εν λόγω υπηρεσία αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στο νέο χώρο το 2024.

Σε σχετική ανάρτηση προέβη και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος:

 

Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση, με προϋπολογισμό €18.500.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναμένεται να αποπερατωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή του Συμβολαίου.

Το κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το οποίο θα έχει συνολικό εμβαδόν 12620 m², σε πέντε ορόφους και σε δύο επίπεδα υπογείων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Γραφειακούς, αρχειακούς και αποθηκευτικούς χώρους
  • Αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσα εκπαίδευσης και εκθεσιακό χώρο
  • Υπόγειους και ισόγειους χώρους στάθμευσης,
  • Εξωτερικές εργασίες/τοπιοτέχνηση
  • Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που αφορούν τόσο το κτίριο όσο και τους εξωτερικούς χώρους.

Περισσότερες λεπτομέρειες σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού: 


•    1ο Υπόγειο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 2300m²,
•    2ο Υπόγειο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 2300m²,
•    Ισόγειο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1780m²,
•    1ο Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1500m²,
•    2ο Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1500m²,
•    3ο Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1080m²,
•    4ο Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1080m²,
•    Μηχανολογικό Όροφο, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 1080m².


Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόνοια για επέκταση του κτιρίου καθ’ ύψος, για ακόμα δύο ορόφους γραφείων, εμβαδού 1080m² έκαστος τουλάχιστον.

Χώρος Ανέγερσης Έργου

Το Έργο θα ανεγερθεί στο Δήμο Αγλαντζιάς, στη γωνία των Λεωφόρων Κυρηνείας και Γλαύκου Κληρίδη

ενα

Σύμφωνα με την προσφορά, σε συγκεκριμένα τεμάχια υπάρχουν δεντροστοιχίες, θάμνοι, δέντρα περιφράξεις κ.λ.π., τα οποία θα αφαιρέσει και απομακρύνει ο Εργολάβος μετά από συνεννόηση με τον Αντιπρόσωπο του Εργοδότη. Επίσης υπάρχει υφιστάμενη διάτρηση η οποία θα επιχωματωθεί από τον Εργολάβο.

Όσον αφορά την πρόσβαση στο χώρο των νέων γραφείων, προτείνονται συνολικά τρία σημεία πρόσβασης: (α) Σημείο πρόσβασης εισόδου/εξόδου από και προς το τεμάχιο ανέγερσης επί της Λεωφόρου Κυρηνείας. (β) Σημείο εξόδου έκτακτης ανάγκης. (γ) Σημείο πρόσβασης εισόδου/εξόδου από και προς το τεμάχιο ανέγερσης επί της Λεωφόρου Γ. Κληρίδη (πρώην Λεωφόρος Ακαδημίας).

δυο

Για την απαγόρευση των δεξιόστροφων κινήσεων στο σημείο εξόδου επί της Λεωφόρου Κυρηνείας, συστήνεται όπως τοποθετηθούν πλαστικά πασαλάκια περιμετρικά της ζωγραφιστής νησίδας.

τρια

Χρόνος Αποπεράτωσης και Συντήρησης 

Ο Χρόνος Αποπεράτωσης του είναι τριανταέξι (36) μήνες από τη σχετική ημερομηνία που θα καθοριστεί στην Επιστολή Εντολής Έναρξης.

Η Περίοδος Ευθύνης Ελαττωμάτων και Συντήρησης είναι 12 (δώδεκα) έτη από τη σχετική ημερομηνία που θα δηλωθεί στο Πιστοποιητικό Παραλαβής ολόκληρου του Έργου. Στην Περίοδο αυτή, ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη της επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων που τυχόν προκύψουν σε σχέση με τις εργασίες που εκτέλεσε στα πλαίσια του Συμβολαίου, καθώς και την ευθύνη να συντηρεί το Έργο, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 12 των Όρων Συμβολαίου καθώς και στο Κεφάλαιο 6 - Συντήρηση, του Μέρους Α του παρόντος Τόμου.

Να σημειώσουμε πως πέραν της ανέγερσης του κυρίως κτιρίου, το Έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

  • την εκ θεμελίων κατεδάφιση τυχόν κατασκευών που βρίσκονται εντός του χώρου ανέγερσης  καθώς και τον πλήρη καθαρισμό του, ως επίσης και την επιχωμάτωση της υφιστάμενης διάτρησης,
  • όλες τις απαραίτητες Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που αφορούν τόσο το κυρίως κτίριο όσο και τους εξωτερικούς χώρους,
  • την προμήθεια και τοποθέτηση της ακίνητης επίπλωσης συμπεριλαμβανομένου του κινητού νέου συστήματος αρχειοθέτησης, καθώς και όλων των πάγκων υποδοχής,
  • τη μεταφορά και τοποθέτηση των υφιστάμενων κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Τμήματος Χωρομετρίας και Κτηματολογίου στο νέο κτίριο,
  • όλες τις απαιτούμενες εργασίες του περιβάλλοντος χώρου για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία του Έργου, ευθύς μετά το πέρας των εργασιών και εντός της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης αυτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εργασίες:

* τοπιοτέχνηση, φύτευση, άρδευση και ανόρυξη νέας διάτρησης, 

* εξωτερικές εργασίες, κατασκευή πεζοδρομίων, εσωτερικών δρόμων, χώρων διακίνησης και στάθμευσης,

*    περίφραξη που καθορίζεται εντός και από τα όρια του περιγράμματος του τεμαχίου, ως φαίνεται στη συνημμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (Παράρτημα «Β») και ως περιγράφονται στον παρόντα Τόμο,

* τον σχεδιασμό χωροταξικού σε επίπεδο προμελέτης, στα τεμάχια 839, 5862 και 5863 στα οποία θα σχεδιαστούν μόνο χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου. Τονίζεται ότι, στην παρούσα Σύμβαση δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες στα τεμάχια αυτά.

 
24935