Έγιναν δεκτές οι αναπομπές του ΠτΔ και πάνε Ολομέλεια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας στέλνει τα νομοσχέδια με τροποποιήσεις ξανά στην Ολομέλεια

UPD: Ολομέλεια: Αποδέχθηκε τις αναπομπές του ΠτΔ για τρεις νόμους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας αποδέχθηκε τις αναπομπές του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιώντας κατάλληλα τα κείμενα των αναπεμφθέντων νόμων και τα στέλνει στην Ολομέλεια της Πέμπτης (30/6), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εκθέσεις της Επιτροπής. 

Ειδικότερα, οι αναπομπές αφορούσαν τους «Περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022»«Περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022» και τον «Πέρι Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022». 

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 

Έτσι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχθεί την αναπομπή και ως εκ τούτου τροποποίησε το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου ως ακολούθως:

1/ Αύξηση του αριθμού των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του ταμείου που απαιτείται για σκοπούς απαρτίας, ώστε η παρουσία του προέδρου και τριών (3) μελών, αντί δύο (2), να αποτελεί απαρτία.

2/ Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εισήγηση εκ μέρους των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές όσον αφορά τον εκπρόσωπό τους που θα συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αναπεμφθέντος νόμου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα προβεί στον καθορισμό του εν λόγω εκπροσώπου.

 

Πέρι Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022

Με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Παράλληλα, με τον εν λόγω νόμο καταργείται και αντικαθίσταται ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος [Ν. 112(Ι)/2013].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε όπως αποδεχθεί εν μέρει τους λόγους της αναπομπής και τροποποιήσει κατάλληλα το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

1/ Τροποποίηση των άρθρων 37 και 38 του αναπεμφθέντος νόμου, ώστε η διατύπωσή τους να συνάδει με τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

2/ Αύξηση του μέγιστου χρονικού διαστήματος της παράτασης της διάρκειας της περιόδου αδειοδότησης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από 150 kW από τρεις (3) σε τέσσερις (4) μήνες.

 

 

Περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου του 2022

Με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται μεταξύ άλλων η μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Παράλληλα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καταργείται ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος και αντικαθίσταται από τον νέο αυτό νόμο.

Ο αναπεμφθείς νόμος όσον αφορά το τμήμα του που αναπέμφθηκε, πέραν του ότι δεν προβλέπεται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκρούεται με τις διατάξεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης μεταξύ προμηθευτών καυσίμων.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής, τροποποιώντας κατάλληλα το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου.
 

Διαβάστε πιο συγκεκριμένα το αιτιολογικό κάθε αναπομπής: 

 
21595